Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΙΕ΄.
ΙΕ΄ Μέρος

(Συνέχεια γι τὴν Ἀποτείχιση τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων ἐπὶ Βέκκου, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ τοῦ Ἰωσήφ Βρυεννίου)

Στή συνέχεια θά ἀναφερθῶ στό κεφάλαιο τῆς κριτικῆς σας μελέτης «Ἡ ἀποτείχισις τῶν ἁγιορειτῶν Πατέρων ἐπί Πατριάρχου Ἰωάννου τοῦ Βέκκου». Στό σημεῖο αὐτό τῆς κριτικῆς μελέτης σας προσπαθεῖτε νά δικαιολογήσετε καί νά ταυτίσετε, τήν τότε δημιουργηθεῖσα –μετά τό σχίσμα– κατάστασι τῶν Ἑνωτικῶν καί Ἀνθενωτικῶν, μέ τήν σημερινή τῶν Οἰκουμενιστῶν καί Ἀντιοικουμενιστῶν. Μάλιστα αὐτό τό ἀναφέρετε καθαρά στή σελ. 41 ὡς ἑξῆς: «Ἐντεῦθεν προέκυψε μία ἀένναη καί ἀκατάπαυστη πάλη καί ἀνταγωνισμός μεταξύ τῶν δύο μερίδων, ἡ ὁποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μόνο πού τούς τότε Λατινόφρονες ἔχουν ἀντικαταστήσει οἱ σημερινοί Οἰκουμενιστές».
Μέ τήν θεωρία σας αὐτή, νομίζετε ὅτι εὔκολα θά δυνηθῆτε νά τοποθετήσετε καί νά ταυτίσετε τούς σημερινούς ἀντιοικουμενιστές μέ τούς τότε Ὀρθοδόξους ἤ Ἀνθενωτικούς, καί τούς τότε Ἑνωτικούς ἤ Λατινόφρονες μέ τούς σημερινούς Οἰκουμενιστές. Ὁ σκοπός τῆς ταυτίσεως τῶν δύο αὐτῶν καταστάσεων εἶναι προφανής, ὅτι δηλαδή αὐτό πού ἔπραττον τότε οἱ Ἀνθενωτικοί πράττουν καί τώρα οἱ ἀντιοικουμενιστές, μέ τό νά ἐπικοινωνοῦν δηλαδή ἐκκλησιαστικά μέ τούς Οἰκουμενιστές. Τό ἀναφέρετε μάλιστα κατωτέρω ὡς ἑξῆς: «Ἐκεῖνο πού πρέπει νά τονιστῆ μετά ἀπό τήν σύντομη αὐτή εἰσαγωγή, εἶναι ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι δέν διέκοπταν τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τούς Λατινόφρονες, (παρ' ὅλο πού αὐτοί δέν εἶχαν ἀκραιφνῶς Ὀρθόδοξο φρόνημα), παρά μόνον ὅταν αὐτοί προχωροῦσαν, μετά ἀπό διαλόγους καί συνοδικές διαδικασίες, σέ ἐπίσημη ἕνωση μέ τούς Παπικούς».
Ἡ σύγκρισις ὅμως πατέρες, καί ταύτησις τῶν δύο αὐτῶν καταστάσεων εἶναι ἀνεπίτρεπτη καί μάλιστα σέ ἀνθρώπους γνῶστες τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί θεολογικῶν πραγμάτων καί ἀγωνιζομένους ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.  Αὐτά, βλέπομε νά τά πράττουν οἱ Οἰκουμενιστές καί οἱ Παπικοί, προκειμένου νά δικαιολογήσουν τήν στάσι των καί νά ἀποκοιμίσουν, ὅσους ἔχουν πνευματικές καί δογματικές ἀνησυχίες καί ἐνδιαφέροντα. Αὐτοί λοιπόν, δέχονται ὅτι τό «Filioque» ἐπιστεύετο στή Δύσι ἀπό τόν ΣΤ’ αἰῶνα, ὅτι ὑπῆρχε καί πρίν τό σχίσμα τό πρωτεῖο ἐξουσίας τῆς Ρώμης, ὅτι ὑπῆρχαν καί τότε μετά τό σχίσμα στήν Ἀνατολή Λατινόφρονες καί Ἑνωτικοί καί οἱ Ὀρθόδοξοι εἶχαν ἐκκλησιαστική ἐπικοινωνία μαζί των κλπ. Ἄρα λοιπόν πάλι, πατέρες, ὑποστηρίζετε αὐτά πού ὑποστηρίζουν οἱ Οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι, ὡς αἱρετικοί, ἔχουν τούς λόγους των νά παίρνουν αὐτές τίς θέσεις.
Ἡ οὐσιώδης διαφορά αὐτῶν τῶν δύο καταστάσεων, τῶν σημερινῶν δηλαδή Οἰκουμενιστῶν καί τῶν τότε Ἑνωτικῶν ἤ Λατινοφρόνων εἶναι ὅτι τότε οἱ Ἑνωτικοί καί Λατινόφρονες ἦσαν κυρίως οἱ πολιτικοί ἄρχοντες, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦσαν νά ἐπηρεάσουν τούς ἐκκλησιαστικούς ἤ καί νά προσεταιρισθοῦν κάποιους ἀπό αὐτούς, οἱ ὁποῖοι περιφέροντο στά ἀνάκτορα καί ἤθελαν νά τά ἔχουν καλά μέ τήν πολιτική ἐξουσία. Οἱ ἐκκλησιαστικοί ὅμως ἄρχοντες καί ποιμένες, οἱ μοναχοί καί ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ λαοῦ ἦσαν Ἀνθενωτικοί καί Ὀρθόδοξοι.
Σήμερα συμβαίνει τό ἐντελῶς ἀντίθετο. Οἱ ἐκκλησιαστικοί δηλαδή ἄρχοντες καί ποιμένες, καί εἰδικά οἱ Πατριάρχες καί Ἀρχιεπίσκοποι, εἶναι οἱ αἱρετικοί Οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὄργανα καί ὑποχείρια καί τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων καί τῶν Παπικῶν καί τῶν Μασόνων καί τῆς Ν. Ἐποχῆς, οἱ μοναχοί –καί δή οἱ Ἁγιορεῖτες– συνοδοιποροῦν μαζί των, πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, ὁ δέ λαός εἶναι ἤ πλήρως ἀδιάφορος ἤ στήν καλύτερη περίπτωσι ἄγεται καί φέρεται ἀπό τούς πνευματικούς καί τίς ὀργανώσεις, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὑποτεταγμένοι στούς οἰκουμενιστές Ἐπισκόπους.
Τότε λοιπόν, πού οἱ Πατριάρχες καί οἱ

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ   ΚΑΙ   ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ  ΤΟΥ  ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η  ΩΡΑ  ΤΗΣ  ΑΛΗΘΕΙΑΣ  ΛΙΓΟ  ΠΡΙΝ

ΤΟΝ  Γ'  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ  ΠΟΛΕΜΟ

  

Πηγή: "Αμέθυστος"

 
Γράφει ο Ιωάννης Λαμπρόπουλος
(με την βοήθεια σχετικά μεγάλης βιβλιογραφίας)

Αυτό το κείμενο γράφτηκε με πόνο και πολύ αγάπη για όλους τους Έλληνες. Εξαιρετικά όμως για τους ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. Για αυτούς, που τους διακρίνει το ατίθασο ισχυρό Ελληνικό πνεύμα, η καλή διάθεση, οι αγνές προθέσεις και η υγιής αναζήτηση, αλλά κυρίως η πίστη στην ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ γιατί σε αυτούς θα προσφέρει πολλά.
Οπως θα αντιληφθείτε διαβάζοντας, το κείμενο αυτό είναι μοναδικό σε τόση σοβαρότητα, γιατί παρουσιάζει το απόσταγμα της αλήθειας, συνέβαλαν δε σε αυτό, ειδικά καί διακεκριμένα πρόσωπα που τιμούν την Ελλάδα καί την Ορθοδοξία. Για το λόγο αυτό κρατήστε το καί φυλάξτε το “ώς κόρην οφθαλμού”, διαδώστε το παντού για να το διαβάσουν όλοι οι Ελληνες, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γής.Για να γνωρίζουν την αλήθεια και να είναι προετοιμασμένοι.
Η  ΑΛΗΘΕΙΑ.
Η αλήθεια δέν είναι κάτι υποθετικό.Η αλήθεια δέν είναι θεωρία. Η αλήθεια δέν είναι ιδέα. Η αλήθεια δέν είναι τι νομιζω εγώ ή τι νομίζει αυτός.Η αλήθεια δέν είναι κάτι υποκειμενικό. Καί νά θυμάστε ότι, σε αντίθεση μέ ένα ψέμα, που μπορεί να ειπωθεί μέ χίλιους διαφορετικούς τρόπους, η αλήθεια λέγεται μόνο μέ ένα. ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.
Η αλήθεια είναι μπροστά μας, είναι γύρω μας. Θεωρητικά τήν γνωρίζουμε γιατί την έχουμε διδαχθεί, την έχουμε ακούσει καί την βλέπουμε.Είναι σάν τά κομάτια ενός πάζλ, πού βρίσκονται όμως ανακατεμένα, με χιλιάδες άλλα κομάτια ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΨΕΥΔΟΥΣ, ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ καί ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗΣ της αλήθειας, με αποτέλεσμα, νά έχουν δημιουργήσει στούς ανθρώπους σύνγχηση, αλλά προπαντώς ΑΓΝΟΙΑ.
Ο Μαίνανδρος ο Δίκαιος τό 310 π.Χ. είπε. “ΕΙΝΑΙ ΦΟΒΕΡΟ ΠΡΑΓΜΑ Η ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ”. Ξέρετε γιατί; Γιατί ενώ η αλήθεια δημιουργεί γνώση καί η γνώση φέρνει ηρεμία στόν άνθρωπο, αντίθετα τό ψέμα δημιουργεί άγνοια, η άγνοια φέρνει φόβο καί ο φόβος γεννά επιθετικότητα. 
Νομίζω όλοι μας έχουμε αντιληφθεί, ότι δεν ζούμε σε έναν κόσμο που κυριαρχεί η γνώση και η ηρεμία, αλλά σε ένα κόσμο γεμάτο φόβο και επιθετικότητα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ΑΓΝΟΙΑΣ.
Η ΕΛΛΑΣ σήμερα βρίσκεται υπό καθεστώς διωγμού. Διώκεται και συκοφαντείται σε όλο τον κόσμο. Χτυπούν την Ελλάδα και τους Έλληνες αλύπητα. Βγάζουν όλο το μίσος που τρέφουν για την Ελλάδα, με χυδαία και υβριστικά δημοσιεύματα σε όλη την Ευρώπη και ενώ οι Έλληνες εξαπατήθηκαν, καταληστεύθηκαν και καταχρεώθηκαν όλοι, από άθλιους πολιτικούς τυχοδιώκτες, δεν μιλάει κανείς για αυτό. Ότι όμως συνέβαινε τα τελευταία χρόνια ήταν σε πλήρη γνώση των κυβερνήσεων αλλά και των Ευρωπαίων εταίρων, αλλά κανείς δεν μιλούσε, μέχρι την στιγμή που αποφάσισαν ότι έπρεπε να ξεκινήσουν τον διωγμό των Ελλήνων. 
Μας έβαλαν στο στόχαστρο λοιπόν και μας διασύρουν ανά τον κόσμο βρίζοντας την Ελλάδα, την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας.
Η ΕΛΛΑΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ. 
ΓΙΑΤΙ ΔΙΩΚΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΣ;
Η ΕΛΛΑΣ ΔΙΩΚΕΤΑΙ, ΔΙΟΤΙ ΔΕΧΘΗΚΕ, ΕΔΡΑΙΩΣΕ
ΚΑΙ ΔΙΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ
ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΝΟΘΕΥΤΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ.
ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟ ΕΜΠΟΔΙΟ
ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΥ.
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΦΩΣ
ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ.
Εβαλαν στόχο λοιπόν να κατακτήσουν την Ελλάδα, για να μπορέσουν να την ελέγξουν.
Από το βιβλίο “τα μυστικά σχέδια του Διεθνούς Σιωνισμού” διαβάζουμε μια διακύρηξη των Σιωνιστών που λέει:
“ΑΦΗΣΕ ΝΑ ΔΙΑΦΘΑΡΕΙ ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟ”.
Ο στόχος λοιπόν ήταν και είναι η κατάκτηση της Ελλάδος, με την ΔΙΑΦΘΟΡΑ ως ΜΕΣΟΝ.
Σήμερα η Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί