Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΙΖ΄.

ΙΖ΄ Μέρος  (Τελευταῖο)
(Ἡ ἀποτείχισις τοῦ Παλαιοῦ ἩμερολογίουἩ ἀποτείχισις τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων ἀπό τόν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, Ἐπίλογος)

Θά συνεχίσω παρακάμπτοντας τό μικρό κεφάλαιό σας «Τό Αὐτοκέφαλο τοῦ 1850» διότι στίς ἀναφορές σας αὐτές δέν ἔχετε κάτι οὐσιαστικό, στό ὁποῖο νά διαφωνῶ (ἐκτός ἄν μοῦ τό ἐπισημάνετε) καί θά ἀναφερθῶ ἐκτενέστερα στό κεφάλαιο τῆς κριτικῆς σας μελέτης «Ἡ ἀποτείχισις τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου».
Εἰς αὐτό τό κεφάλαιο, πατέρες, εἶναι ἀλήθεια ὅτι μοῦ ἀναγνωρίζετε κάποια καλά στοιχεῖα καί τρόπον τινά μοῦ δίδετε συγχαρητήρια, γράφοντας εὐθύς ἐξ’ ἀρχῆς: «Τό θέμα τῆς ἀποτειχίσεως τῶν Παλαιοημερολιτῶν διαπραγματεύεται ἄριστα ὁ π. Εὐθύμιος, μέ πολλές μαρτυρίες ἀπό τούς Πατέρες καί τήν Κανονική Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καί δέν ἔχουμε νά  ἐκφράσουμε καμμία ἀντίρρησι».
Ἐπειδή ὅμως, πρέπει νά εἴμεθα ἐπιφυλακτικοί καί μάλιστα στούς ἐπαίνους καί νά προσπαθοῦμε νά διακρίνωμε, ἄν ὑπάρχη κάποια σκοπιμότητα εἰς τά λεγόμενα καί γραφόμενα ἐπαινετικά σχόλια, ἔχω ἐπί τοῦ προκειμένου νά παρατηρήσω τά ἑξῆς:
Πῶς ἄραγε, πατέρες, νά συμβιβάσω τό γεγονός, ὅτι ἐσεῖς  μέ ἐπαινεῖτε γιά τό ὅτι «διαπραγματεύομαι ἄριστα τό θέμα τῆς ἀποτειχίσεως τῶν Παλαιοημερολογιτῶν», οἱ δέ Παλαιοημερολογίτες στήν κριτική των ἐπί τοῦ ἰδίου βιβλίου, ἀντιθέτως, μέ ἐπαινοῦν γιά τό ὅτι χειρίζομαι ἄριστα ὅλα τά ἄλλα θέματα πλήν τοῦ θέματος τῆς ἀποτειχίσεως τῶν Παλαιοημερολογιτῶν; Αὐτοί συγκεκριμένα σέ κάποια κριτική των μελέτη γράφουν τά ἑξῆς:
«Τό βιβλίο αὐτό, ἄν καί δέν μᾶς εὑρίσκει ἀντιθέτους εἰς τήν κεντρικήν του ἰδέαν περί τῆς ἀποτειχίσεως δηλαδή ἀπό τούς ἐπισκόπους ὅπου κηρύττουν κακοδοξίας καί αἱρέσεις, ἀλλά μᾶλλον συνηγόρους, ἐν τούτοις περιέχει

Παρα-πατερικές επιθέσεις ἀρχιμανδρίτη

 Σὲ διάφορα ἱστολόγια εἴδαμε μιὰ νέα δημοσίευση τοῦ ἀρχιμανδρίτη τοῦ Ἀντιαιρετικοῦ γραφείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, π. Παύλου Δημητρακόπουλου. Τιτλοφορεῖται: «Δὲν συγκλονίζεται λοιπὸν ἡ Ἱεραρχία μας;»
Τὸ θέμα του εἶναι ὁ Οἰκουμενισμὸς καὶ ἡ ἀδιαφορία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὴν ἐπέκτασή του. Μὲ τὴν ἀφορμὴ ὅμως αὐτή –καὶ «τεχνηέντως»– βρῆκε τρόπο νὰ ἐπιτεθεῖ καὶ πάλι ἐναντίον ὅσων ἔχουν διαχωρίσει τὴν θέση τους ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμό, ὄχι θεωρητικά, ἀλλὰ ἐμπράκτως, ἀκολουθώντας τὴν διαχρονικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.
Ἔτσι –δυστυχῶς– ὁ π. Παῦλος συνεχίζει τὸν κατήφορο τῆς ἐμπαθοῦς παραπληροφόρησης. Ἀναφέρεται σ' ἐμᾶς ποὺ διακόψαμε τὴ σχέση μας ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, παραθέτει καὶ μερικὲς προτάσεις ἀπὸ τὸ κείμενο Ἀποτειχίσεώς μας, καὶ ἀπευθυνόμενος στοὺς Ἐπισκόπους τοὺς ἐρωτᾶ:
«Δὲν πονᾶ λοιπὸν καὶ δὲν ὀδύρεται ἡ Ἱεραρχία μας πρὸ αὐτοῦ του τραγικοῦ φαινομένου, δὲν σπαράσσεται νὰ βλέπη τὰ λογικά της πρόβατα νὰ ἀποσχίζονται καὶ νὰ ἀποχωρίζονται ἀπὸ τὴν μάνδρα της;».
Πάτερ μου, γράψατε μιὰ ἄθλια κριτικὴ γιὰ τὸ βιβλίο τοῦ π. Εὐθύμιου Τρικαμηνᾶ περὶ τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου καὶ τῆς ἀποτειχίσεως. Σᾶς ἀπάντησε ὁ π. Εὐθύμιος μὲ συντριπτικὰ στοιχεῖα, ἀντλώντας ἀπὸ τὴν ἁγιοπατερική μας Ὀρθόδοξη Παράδοση καὶ δὲν καταλάβατε τίποτα; Ἀποδέχεσθε π. Παῦλε, ὅτι ἡ Πρωτοδευτέρα Σύνοδος εἶναι Ὀρθόδοξη καὶ ὁ ΙΕ΄ Ἱ. Κανόνας θεσπίστηκε ἀπὸ αὐτή;
Ἀσχέτως, ἂν ἐσεῖς δὲν θέλετε νὰ ἀποτειχιστεῖτε γιὰ τοὺς λόγους σας, ἀδυνατεῖτε νὰ ἀντιληφθεῖτε τὸ στοιχειῶδες, ποὺ ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος τὸ διδάσκει ἐδῶ καὶ δεκαετίες; Ὅτι δηλαδὴ ἡ Διακοπὴ Μνημοσύνου (κατὰ τὸν π. Ἐπιφάνιο) προβλέπεται ἀπὸ τὸν ΙΕ΄ Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου;
Χρησιμοποιεῖτε στὸ βιβλίο σας ὡς αὐθεντία τὸν π. Ἐπιφάνιο. Ὁ π. Ἐπιφάνιος, ὅμως, λέγει: ὅτι, ὅποιος θέλει νὰ ἐφαρμόσει τὴν ἀποτείχιση, εἶναι ἐλεύθερος νὰ τὸ κάνει. Τοῦτο εἶναι ὀρθόδοξη πράξη καὶ δὲν τὸν βγάζει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ἀνήκει στὴν Ἐκκλησία, ἀντιστεκόμενος καὶ διαμαρτυρόμενος γιὰ τὴν αἵρεση. Ἀρκεῖ νὰ μὴ προχωρήσει περαιτέρω, νὰ μὴ δημιουργήσει δηλαδή, ὅπως οἱ Παλαιοημερολογῖτες ἄλλη Σύνοδο-Ἐκκλησία. Τί παραπάνω κάναμε καὶ μᾶς κατηγορεῖτε; Γιατί παραπλανᾶτε ὅσους ἀγνοοῦν τὸ θέμα καὶ μᾶς βγάζετε ἐκτὸς Ἐκκλησίας;

[Παραθέτω καὶ ἕνα τμῆμα ἀπὸ τὰ κείμενα τοῦ π. Ἐπιφάνιου καὶ τοῦ π. Θεόκλητου Διονυσιάτη: «Ἄν τις κληρικός, λέγει ὁ Κανών, ἀποκοπῆ ἀπὸ τοιούτου Ἐπισκόπου “πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως”, οὐδαμῶς παρανομεῖ, διὸ καὶ δὲν ὑπόκειται εἰς ἐπιτίμησιν, ἀλλὰ μᾶλλον ἄξιος ἐπαίνου εἶναι... Ὁ παύων τὸ μνημόσυνον τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου Κληρικός, ἀρκεῖται εἰς τοῦτο, ἀποφεύγει νὰ μνημονεύση ἑτέρου καὶ ἀναμένει ἐν ἠρεμίᾳ συνειδήσεως τὴν κρίσιν τῆς Συνόδου» (Θεοδωρόπουλου Ἐπιφάνιου, Τὰ δύο Ἄκρα, σελ. 75-76).  Καὶ ὁ π. Θεόκλητος Διονυσιάτης σημειώνει: «Ἑπομένως ἐν περιπτώσει αἱρέσεως ... ὁ ἀποκόπτων τὸ μνημόσυνον χωρὶς νὰ ἀναμείνη τὴν ἀπόφασιν τῆς Ἐκκλησίας ἤτοι πρὶν ἐκδοθῆ ἀπόφασις Συνοδικὴ ...οὗτος ἐν τάξει εἶναι, μάλιστα ὁ τελευταῖος οὗτος καὶ τιμῆς ἄξιος εἶναι» (Διονυσιάτου Θεόκλητου, “Ἀθωνικὰ Ἄνθη”, τόμ. Ι, σελ. 125)].

Εἶναι γνωστό, ὅτι οἱ δύο παραπάνω πατέρες, δέχονται τὸ δυνητικὸ τῆς Ἀποτειχίσεως, ποὺ δὲν σχολιάζω, ἀφοῦ δὲν πρόκειται περὶ αὐτοῦ ἐδῶ. Δέχομαι ὅμως, χάριν τῆς συζητήσεως, ὅτι εἶναι δυνητικὴ ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ ΙΕ΄ Κανόνος, ὅπως ὑποστηρίζετε (καὶ ὄχι ὑποχρεωτική). Ἐσεῖς, μὲ ποιὰ λογικὴ ὑποστηρίζετε ὅτι, ἐμεῖς ποὺ ἀποτειχιστήκαμε, "δυνητικά" ἔστω, εἴμαστε ἔξω ἀπὸ τὴν μάνδρα τῆς Ἐκκλησίας; Ἀπορρίπτετε τὴν θεωρία καὶ τοῦ π. Ἐπιφανίου; Καταργεῖτε, τώρα, ἀκόμα καὶ τὸ δυνητικόν το . Κανόνος; Μήπως σᾶς ἦρθε «νέο φῶς», ὅπως κατὰ καιροὺς δέχονται καὶ οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ;
Καὶ καλὰ δὲν δέχεσθε τὶς θέσεις μας, οὔτε τὶς κατοχυρωμένες μὲ ἑκατοντάδες πατερικὰ κείμενα ἐξηγήσεις τοῦ π. Εὐθύμιου Τρικαμηνᾶ. Μὲ ποιά λογική, ὅμως, μᾶς συκοφαντεῖτε ὡς «ἐκτὸς Ἐκκλησίας», ἀκόμα καὶ καθόσον ἀκολουθοῦμε τὴν θέση-ἑρμηνεία τοῦ π. Ἐπιφάνιου; Γιατί θέλετε νὰ ἀκολουθήσουμε τὶς καινοφανεῖς καὶ ἀναπόδεικτες δικές σας θεωρίες; Ἀκόμα κι ἂν δεχθοῦμε νὰ συζητήσουμε τὶς θέσεις σας, ὥσπου νὰ διευκρινιστοῦν καὶ νὰ φανεῖ, ἂν ἔχετε ἐσεῖς δίκιο ἢ ὁ π. Ἐπιφάνιος, ποιὸς σᾶς δίνει τὸ δικαίωμα νὰ γράφετε ὅτι εἴμαστε «ἐκτὸς Ἐκκλησίας»;
Καὶ στὸ κάτω-κάτω, ἀφοῦ κόπτεστε στὸ βιβλίο σας ὑπὲρ τοῦ Συνοδικοῦ συστήματος, γιατί ὑφαρπάζετε τὴν κρίση τῆς Συνόδου καὶ δὲν ἀφήνετε αὐτὴν νὰ ἀποφασίσει;
Νομίζετε, πάτερ, ὅτι ἀπὸ μόνος σας εἶστε μία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος;

Σημάτης Π.

___________________

Υ.Γ.: Εἶναι καὶ πολλὰ ἄλλα σημεῖα τοῦ ἄρθρου σας, π. Παῦλε, μὲ τὰ ὁποῖα διαφωνοῦμε. Ἐπειδὴ ἡ ἀπάντηση τοῦ π. Εὐθυμίου (κοντὰ στὶς εἴκοσι συνέχειες ποὺ δημοσιεύτηκαν) εἶναι ἐπαρκής, δὲν ἐπεκτεινόμαστε. Μόνο μιὰ ἐρώτηση σὲ μιὰ φράση σας.  Γράφετε:
«Ἐκεῖνοι γιὰ νὰ διαφυλάξουν αὐτὴ τὴν πίστη θυσίασαν θέσεις καὶ ἐκκλησιαστικὰ ἀξιώματα, μητροπολιτικοὺς καὶ πατριαρχικοὺς θρόνους, ὑπέστησαν ἐξορίες, διωγμούς, φυλακίσεις, βασανιστήρια, ἢ ἀκόμη θυσίασαν καὶ τὴν ἴδια τὴν ζωή τους».
Πράγματι, πάτερ, ἔτσι ὅπως τὰ λέτε εἶναι. Ἐκεῖνοι, πρὶν συγκληθεῖ Σύνοδος –γιὰ νὰ ἐκδιώξει τοὺς αἱρετικούς– διέκοψαν τὴν «κοινωνία» μαζί τους, κι αὐτὸ ἔγινε ἀφορμὴ νὰ θυσιάσουν ἀκόμα καὶ τὴ ζωή τους, ἐπειδὴ κάποιοι ἄλλοι Πατριάρχες –προκάτοχοι στὸ θρόνο καὶ στὴν αἵρεση τοῦ κ. Βαρθολομαίου– ὅπως ὁ Νεστόριος, ὁ Πύρρος, ὁ Καλέκας, ὁ Βέκκος, δὲν ἀνέχονταν τὴν ἀποτείχισή τους.
Ἐσεῖς ποὺ ἐλέγχετε τὴν σύγχρονη Σύνοδο, γιατί δὲν τοὺς ἀκολουθεῖτε;

 (*) Τὸ κείμενο τοῦ π. Παύλου, μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό:

 http://aktines.blogspot.gr/2013/04/blog-post_4312.html

Περί δημοσιογραφίας ...δυστυχώς και τινων θρησκευτικών Μ.Μ.Ε.! Αλλά και περί διαφημίσεως

  http://amethystosbooks.blogspot.gr

 

Ειλικρινέστατη ομολογία του αποχωρούντα αρχισυντάκτη των New York Times !!! 

 

ΠΕΡΙ  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

Θέμα: Ειλικρινέστατη ομολογία του αποχωρούντα αρχισυντάκτη των New York Times !!!  
Είναι τόσο αποκαλυπτική η ομολογία που τα σχόλια περισσεύουν.
*Ομολογία του αποχωρούντα αρχισυντάκτη των New York Times !!** *

*"Είναι δουλειά και καθήκον κάθε δημοσιογράφου να καταστρέφει την αλήθεια"***


O *Τζον Σουϊντον*, πρώην αρχισυντάκτης των *New York Times*, στην αποχαιρετιστήρια δεξίωση που έγινε προς τιμήν του πριν βγει στη σύνταξη.
Κάποιος από τους παρευρισκόμενους *έκανε πρόποση για τον ανεξάρτητο Τύπο*, και ο *Σουϊντον διέκοψε και συμπλήρωσε :**
**"Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα**, σε αυτή τη περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας που να αποκαλείται ανεξάρτητος Τύπος. Το γνωρίζετε και το γνωρίζω.
Ούτε ένας ανάμεσά σας θα τολμούσε να εκστομίσει μια έντιμη γνώμη. Και αν τολμούσατε να την εκφράσετε γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι ποτέ δεν θα εμφανιζόταν τυπωμένη στο χαρτί. Πληρωνόμαστε αρκετά ώστε να κρατάμε την τίμια άποψή μας, έξω από την εφημερίδα για την οποία γράφω. Εσείς.... επίσης παίρνετε ικανοποιητικούς μισθούς για παρόμοιες υπηρεσίες. Και αν κάποιος τολμούσε ή ήταν τόσο τρελός ώστε να... γράψει την τίμια γνώμη του, θα βρισκόταν πολύ σύντομα στο δρόμο...
Είναι δουλειά και καθήκον κάθε δημοσιογράφου να καταστρέφει την αλήθεια, να ψεύδεται, να διαστρεβλώνει, να εξυβρίζει, να κολακεύει γονυπετής το Μαμωνά και να πουλάει τη Πατρίδα του για τον άρτο τον επιούσιο.. Είμαστε υποτελείς.**
Όργανα των πλουσίων που βρίσκονται στο παρασκήνιο.
Είμαστε καραγκιόζηδες.
Αυτοί οι άνθρωποι κινούν τα νήματα και εμείς χορεύουμε στο ρυθμό τους.
Ο χρόνος, η ζωής μας, οι ικανότητές μας είναι ιδιοκτησία αυτών των ανθρώπων.  
Αμέθυστος
 

 

katanixis.blogspot.gr


H ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΗΣ COLGATE!!! .. 

Η Colgate έκαμε μια έξυπνη διαφημιστική εκστρατεία για να προωθήσει ένα καινούριο προϊόν της.
Κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι να μας επηρεάζουν τον εγκέφαλο, την αντίληψη και τη σκέψη. Μετακινηθείτε αργά προς τα κάτω βλέποντας τις φωτό. Μην διαβάσετε αμέσως το κείμενο κάτω-κάτω μετά τις φωτό, αλλά αφού τις δείτε κι αναλογιστείτε τι είδατε....μετά μεταφερθείτε κάτω-κάτω και διαβάστε το κείμενο!  


Δείτε τις τώρα πιο προσεκτικά!!
  • Στην πρώτη η κοπέλα έχει έξι δάκτυλα. 
  • Στη δεύτερη το χέρι έρχεται από το πουθενά. 
  • Στην τρίτη ο άντρας έχει μόνο ένα αφτί. 
Η εκστρατεία πέτυχε το σκοπό της γιατί απέδειξε ότι υπολείμματα φαγητού στα δόντια τραβούν περισσότερη προσοχή από οτιδήποτε άλλο. 
 
Μας εστάλει μέσω του ηλεκτρ. Ταχυδρομείου 
"Κατάνυξη"