Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Για την υπέρβαση αντιπαραθέσεων


Μελέτησας προσφάτως την νέαν μελέτην του Ιερομονάχου π. Ευθυμίου Τρικαμηνά, εκτός των άλλων, έμεινα και στις παρακάτω παραγράφους και ερωτώ:

Γιατί δεν αποφασίζετε Συνοδικά, Άγιοι Αρχιερείς, περί τούτου και αφήνετε τους πιστούς να διαπληκτίζονται; Αν απο- φασίσετε ότι είναι αίρεση, απλοποι- ούνται τα πράγματα, αφού οι Οικου-μενιστές θα είναι πλέον καταδι- κασμένοι αιρετικοί, με συνέπειαν όλοι ημείς, κληρικοί, μοναχοί και πιστοί, να τους αποφεύγομεν.  Ιδού η Ρόδος...

 Το κείμενο του π. Ευθυμίου:

«Γνωρίζετε ἀσφαλῶς, πατέρες, ὡς ἐντρυφεῖς εἰς τούς ἱερούς Κανόνες, ὅτι τήν ὀρθόδοξο Σύνοδο δέν χαρακτηρίζει οὔτε τό πλῆθος τῶν Ἐπισκόπων, οὔτε ἡ κανονικότης καί νομιμότης της, ἀλλά οἱ ἀποφάσεις τίς ὁποῖες λαμβάνει. Ἔτσι ἔχομε ὀλιγάριθμες τοπικές Συνόδους, οἱ ὁποῖες ἀσχολήθηκαν μέ θέματα πίστεως καί ἐξέδωσαν ὀρθόδοξες ἀποφάσεις καί κανόνες καί ἔλαβαν, ὡς ἐκ τούτου, οἰκουμενικό κῦρος, διότι ἐπικυρώθηκαν ἀπό Οἰκουμενικές καί, βεβαίως, ἀπό τή συνείδησι τοῦ λαοῦ, ὅπως π.χ. ἡ ἐν Ἀγκύρᾳ Σύνοδος τό 314 ἀποτελουμένη ἀπό δέκα ὀκτώ Ἐπισκόπους, ἡ ἐν Νεοκαισαρείᾳ τό 315 ἀποτελουμένη ἀπό  εἴκοσι τρεῖς Ἐπισκόπους, ἡ ἐν Γάγγρᾳ τό 340 ἀποτελουμένη ἀπό δέκα τρεῖς Ἐπισκόπους, ἡ ἐν τῇ Ἁγίᾳ Σοφίᾳ τοπική Σύνοδος ἀποτελουμένη ἀπό εἴκοσι Ἐπισκόπους κλπ.
Καταλαβαίνετε τώρα, ἄν οἱ ὀγδόντα πέντε Ἐπίσκοποι τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἦσαν Ὀρθόδοξοι καί ὄχι Οἰκουμενιστές, καί ἠσχολοῦντο μέ τήν αἵρεσι τῆς ἐποχῆς μας, καί ἐλάμβαναν μία καταδικαστική ἀπόφασι τῆς αἱρέσεως, θά ἦταν ἀσφαλῶς συνέχεια αὐτῶν τῶν ἁγίων τοπικῶν Συνόδων, ἔστω καί ἄν δέν ἀναγνωρίζετο ἀπό κάποια Οἰκουμενική. Τώρα, ἀσφαλῶς, μέ τήν στάσι της ὁμοιάζει καί ἀκολουθεῖ τά ἴχνη τῶν ληστρικῶν Συνόδων, διότι ὑποθάλπει τήν αἵρεσι καί γίνεται αἰτία τῆς διαιωνίσεώς της».
Λεόντιος Διονυσίου