Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ των Αγίων και η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ των συγχρόνων Πατριαρχών
«Νίκην ἤνεγκε, τῇ Ἐκκλησίᾳ,
ἡ σὴ ἔνθεος ὁμολογία,
Νικηφόρε Ἱεράρχα θεόληπτε».
Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΦΑΙΡΕΙ
 
ΤΗΝ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΟΝΤΗ

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Ὁ ἅγιος Νικηφόρος, προκάτοχος τοῦ νῦν Πατριάρχου Βαρθολομαίου (ὁ ὁποῖος δὲν πιστεύει «εἰς Μίαν Ἐκκλησίαν», ἀφοῦ ἀποκαλεῖ Ἐκκλησίες τὶς αἱρέσεις, δὲν πιστεύει εἰς ἓν Βάπτισμα, ἀφοῦ ἀποδέχεται ὅτι καὶ οἱ ἄλλες αἱρετικὲς «ἐκκλησίες» ἔχουν ἔγκυρο Βάπτισμα), στὸ κείμενό του αὐτό, καὶ ἐξ ἀρχῆς -ὁ ἅγιος Νικηφόρος- παρουσιάζει ποιό εἶναι τὸ φρόνημα τοῦ εὐσεβοῦς χριστιανοῦ (καὶ μάλιστα τοῦ Πατριάρχη) γράφοντας πὼς γνώρισμα τοῦ εὐσεβοῦς εἶναι νὰ ἀκολουθεῖ εὐπειθῶς καὶ χωρὶς καμία ἀπόκλιση τὴν Εὐαγγελικὴ διδασκαλία καὶ τοὺς Ἱ. Κανόνες, δηλαδὴ τὴν Ἱερὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ οἱ ἅγιοι Πατέρες καλῶς ἐθέσπισαν διὰ τοῦ ἄνωθεν φωτισμοῦ.
Διδάσκει ὅτι καθῆκον κάθε ποιμένος (καὶ τοῦ Πατριάρχη) εἶναι: αὐτοὺς τοὺς ἱεροὺς καὶ θεοπαράδοτους θεσμοὺς νὰ περιφρουρεῖ καὶ νὰ τοὺς κλείει μέσα σὲ τείχη ἀπόρθητα, ὥστε νὰ μὴ ἀλλοιώνονται ἀπὸ τοὺς ἀσεβεῖς. Αὐτὸ εἶναι, λέγει, τὸ ἄριστο καὶ τίμιο ἔργο, ὅσων βέβαια δὲν ἔχουν παραφρονήσει καὶ διαθέτουν ἀκόμα λογικό. Διότι τότε ὁ χριστιανὸς ἔχει ὀρθὸν βίον καὶ Πίστη, ὅταν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν διατήρηση τῆς Πίστεως ἀκεραίας. Ἀντίθετα, ἐκεῖνοι ποὺ προσπαθοῦν νὰ μετακινήσουν «ὅρια αἰώνια» ποὺ ἐθέσπισαν οἱ Πατέρες, ἔχουν διαστροφικὸν φρόνημα, ἐναντιώνονται στὸ Θεὸ καὶ σὲ ὅσους ὀρθοδοξοῦν.
Αὐτοὶ ποὺ διδάσκουν ἀντίθετα ἀπὸ ὅ,τι διδάσκει ἡ Ἐκκλησία, ἔχουν ἀποκοπεῖ διὰ τῆς αἱρέσεως ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, –διδάσκει ὁ ἅγιος Νικηφόρος. Κι ὅταν αὐτοὶ συγκροτοῦν Σύνοδον (σὰν κι αὐτὴ ποὺ ἑτοιμάζει ὁ κ. Βαρθολομαῖος), αὐτὴν δὲν εἶναι Σύνοδος, ἀλλὰ «βαρβαροσύνοδον δικαίως ἄν τις καλέσειε διὰ τὸ τοῦ ἠθροικότος βάρβαρόν τε καὶ ἔκφυλον φρόνημα, ἢ πονηρὸν συνέδριον καὶ τοῦ Καϊαφαϊκοῦ ἐκείνου ἐφάμιλλον».
Τὸ ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ τὴν ὀνομάσουμε Σύνοδο ἱερατικὴ (Κανονική) –συνεχίζει– εἶναι φανερόν. Γιατί, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ συγκροτήσουν Σύνοδο αὐτοί, ποὺ τοὺς ὅρκους (ποὺ ἔδωσαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν χειροτονία τους) τοὺς ἠθέτησαν καὶ τοὺς κατεπάτησαν;
Οἱ Ὀρθόδοξοι ἐπὶ Εἰκονομαχίας κατηγοροῦσαν τοὺς Εἰκονομάχους καὶ τοὺς θεωροῦσαν ἐκτὸς Ἐκκλησίας, διότι μι ἐκκλησιαστικὴ Παράδοση, ποὺ εἶχε δογματικὲς προεκτάσεις, τὴν παρέβαιναν καὶ γι’ αὐτὸ ἦσαν ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Οἱ σύγχρονοι αἱρετικοὶ Οἰκουμενιστές, διαστρέφουν ὄχι μιὰ ἄγραφη καὶ μὴ κατοχυρωμένη ἀπὸ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο Παράδοση, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως ποὺ δέχεται «Μίαν Ἐκκλησίαν» καὶ «ἓν Βάπτισμα» καὶ ἔχει κατοχυρωθεῖ ἀπὸ ἕξη Οἰκουμενικὲς Συνόδους καὶ πλῆθος τοπικές. Καὶ δυστυχῶς, παρὰ τοὺς ἐλέγχους (ὅπως παρατηρεῖ πιὸ κάτω ὁ ἅγιος) δὲν κλείνουν τὴν βλάσφημη γλῶσσα τους καὶ συνεχίζουν νὰ ἀσεβοῦν εἰς τὰ τῆς Πίστεως.
Εἶναι γνωστὴ ἡ θέση τῶν Ἁγίων, ὅτι «ἡ τιμῆς τῆς εἰκόνος ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει». Μὲ βάση αὐτὸ τὸ χωρίο, ὁ ἅγιος Νικηφόρος παρατηρεῖ ὅτι γιὰ τοὺς Εἰκονομάχους συμβαίνει τὸ ἀντίθετο. Ἀφοῦ δὲν τιμοῦν τὴν εἰκόνα, ἀτιμοῦν τὸ πρωτότυπο, τοὺς ἁγίους καὶ τὸν Κύριο:
«Ἀλλὰ κἂν αὐτοὶ σιγῶσι τὸ ἀπόρρητον, οἱ λίθοι κεκράξονται, ὅτι καὶ ἡ ἀτιμία τῆς εἰκόνος ἐπὶ τὸ πρωτότυπον (ὅπέρ ἐστιν αὐτοῖς περισπούδαστον) διαβαίνει, καθὰ παρ' ἡμῖν ἡ τιμή. πλὴν καίτοι τοσούτοις ἐλέγχοις οἱ τῆς ὀρθῆς δόξης ἀντίπαλοι περιστοιχιζόμενοι, οὐδ' οὕτω χαλινὸν ἐπιθεῖναι τῷ στόματι καὶ πεδῆσαι τὴν βλάσφημον γλῶσσαν ἐθέλουσιν, κατὰ τῶν ἱερῶν ἡμῶν δογμάτων ἐπιμαινόμενοι».
Στὴ συνέχεια, στὸ πολυσέλιδο αὐτὸ κείμενό του, ὁ ἅγιος Νικηφόρος, λέγει καὶ ἄλλα ἐνδιαφέροντα πράγματα, ποὺ ἂν παρουσιάζαμε, θὰ προέκυπτε ἕνα μεγάλο καὶ κουραστικό ἄρθρο.

Γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται, ὅμως, νὰ τὸ μελετήσουν, παραθέτουμε μερικὰ χαρακτηριστικὰ

Τα οψόνια των Διαλόγων

 

Από θρησκευτικό μίσος

σκότωσε ο Πακιστανός το ζευγάρι στο Αλιβέρι!Κι ἐμεῖς; Ἄπραγοι θεατές!

2 Ιουνίου 2013 

  Ο 23χρονος μουσουλμάνος εργαζόταν για τον 56χρονο γυναικολόγο και τη σύζυγό του, μπήκε στο σπίτι ανενόχλητος και τους κατέσφαξε! - Ενδείξεις ότι στο έγκλημα είχε και συνεργούς ομοεθνείς τους
 

Έγκλημα τυφλού μίσους με στοιχεία θρησκευτικής βίας χαρακτηρίζουν υψηλόβαθμοι αστυνομικοί την πρωτοφανούς αγριότητας δολοφονία μεσήλικου ζευγαριού στην ακτή Νηρέως, στο Αλιβέρι Ευβοίας. Δράστης είναι ο 23χρονος Πακιστανός που συνελήφθη νωρίτερα ύστερα από την ανάκρισή του στο Α.Τ. της Νέας Λαμψάκου στη Χαλκίδα.
        Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο Πακιστανός εργαζόταν για λογαριασμό των θυμάτων του, του 56χρονου γυναικολόγου και της 54χρονης συζύγου του, που ήταν στέλεχος τραπέζης. Το παράδοξο είναι ότι όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν τη νεαρή κόρη του ζευγαριού για τον δράστη, τον χαρακτήρισε «καλό και υπάκουο παιδί».
      Αυτό το υπεράνω υποψίας πρόσωπο που μπαινόβγαινε στο σπίτι της οικογένειας τυφλώθηκε από μίσος και όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς φρουρούς του, θέλησε να γίνει «μάρτυρας»!
      Ύστερα από εξαντλητική ανάκριση, ο 23χρονος περιέγραψε με κυνικότητα πώς συνέθλιψε το κεφάλι της 54χρονης γυναίκας στην αυλή του σπιτιού, την ώρα που προσπαθούσε να ξεφύγει. Ο Πακιστανός είχε ήδη εισβάλει στο υπνοδωμάτιο και είχε αφήσει το άψυχο σώμα του 56χρονου γυναικολόγου σε μια λίμνη αίματος! 

Μπήκε σαν κύριος και τους «καθάρισε»

Η υπόθεση θα μπορούσε να θυμίζει θρίλερ με προμελετημένο έγκλημα. Οι αστυνομικοί δεν βρήκαν ίχνη παραβίασης στις πόρτες και στα παράθυρα του σπιτιού, ενώ το κτήριο δεν είχε σημάδια από έρευνα, γεγονός που δεν δικαιολογεί το κίνητρο της ληστείας. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 23χρονος Πακιστανός μπήκε στο σπίτι από την είσοδο και είχε σχεδιάσει το έγκλημά του, στο οποίο πρέπει να είχε τη συμμετοχή τριών ή τεσσάρων ακόμα ομοεθνών του.
Εντύπωση προκάλεσαν στην αρχή οι θρησκευτικές αναφορές που έκανε ο δράστης, ενώ στη συνέχεια άλλαξε τακτική κι άρχισε να ισχυρίζεται πως ήθελε να ληστέψει το ζευγάρι. Ο τελευταίος ισχυρισμός δεν στηρίζεται από τα ευρήματα στο σημείο του εγκλήματος.
Η βιαιότητα υπό την οποία ξεψύχησαν ο 56χρονος και η 54χρονη ήταν ζωγραφισμένη στα νεκρά σώματά τους. Αναμένεται να ζητηθεί η αρωγή ψυχιάτρου ώστε να διευκρινιστεί ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο ο Πακιστανός τυφλώθηκε από θρησκευτικό μίσος και αφαίρεσε τη ζωή δύο φιλήσυχων ανθρώπων, όπως τους περιγράφουν εκείνοι που τους γνωρίζουν.

Πανικοβλήθηκαν οι αστυνομικοί!

      Το έγκλημα αποκαλύφθηκε στις δέκα το βράδυ του Σαββάτου. Είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες προσπάθειες της νεαρής κόρης του ζευγαριού να επικοινωνήσει με τους γονείς της. Όταν δεν τα κατάφερε, επικοινώνησε με το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και ζήτησε τη βοήθειά τους. Το πλήρωμα του περιπολικού συγκλονίστηκε με την εικόνα φρίκης και στη συνέχεια η Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη και των συνεργών του.
     Το περιστατικό έχει προκαλέσει οργή στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι «ομάδες φανατικών μουσουλμάνων, όχι μόνο πακιστανικής καταγωγής, έχουν αρχίσει και προκαλούν προβλήματα, απειλούν και εμπλέκονται σε επεισόδια το τελευταίο διάστημα». Ζητούν από την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας να κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν ώστε να μη διασαλευθεί η δημόσια τάξη και να προφυλαχθεί το άσυλο της εστίας, το οποίο δεν σεβάστηκαν μόνο στυγνοί κατακτητές όπως οι Οθωμανοί και οι Ναζί κατακτητές. 
Β.Σ.Λ.

Πηγή: http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/313286/apo-thriskeytiko-misos-skotose-o-pakistanos-to-zeygari-sto-aliveri