Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

Πρός όσους διαστρεβλώνουν -με απ' άμβωνος κηρύγματα- την Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας


Στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ἐνημερώνει γιὰ τὴν πραγματικότητα τῆς ὐπάρξεως ἀναμεσά μας, ἐκείνων τῶν διεστραμμένων ἱερωμένων, ποὺ θὰ ἀντισταθοῦν συνειδητὰ στὸν Κυριακὸ λόγο (ποὺ ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο):
«Πάτερ ἅγιε͵ τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου οὓς δέδωκάς μοι͵ ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. (...)ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ, ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς».

Αὐτοί, λοιπόν, ἀντὶ νὰ βαδίσουν δρόμο τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἑνότητος, ἀντὶ νὰ συντελέσουν στὴν ἑνότητα τῆς Πίστεως,  θὰ διασπάσουν τὸν δρόμο πρὸς τὴν ἑνότητα, ποὺ εἶναι ὁ εὐλογημένος δρόμος πρὸς τὴν οὐράνιο χαρά. Προλέγει λοιπόν ὁ ἀπόστολος ὅτι αὐτοὶ οἱ διασπαστὲς θὰ εἶναι κάποιοι δικοί μας, κάποιοι παπάδες, Δεσποτάδες καὶ Πατριάρχες μας, ποὺ μὲ τὶς ψευδο-διδασκαλίες τους (παρόλο ποὺ τοὺς θεωροῦμε ἀκόμα δικούς μας) αὐτοὶ ἔγιναν ψευδεπίσκοποι καὶ εἶναι ἀκόμα ἀνάμεσά μας:
«Καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν».
 
Αὐτὸ τὸ δρᾶμα ζεῖ ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα, στοὺς ἔσχατους καιρούς, ποὺ οἱ περισσότεροι δὲν ἔχουμε συνειδητοποιήσει ὅτι διαβαίνουμε. Καὶ ἀνεχόμαστε αὐτοὺς τοὺς ψευδεπισκόπους καὶ ψευδοδιδασκάλους. Οἱ ὁποῖοι συνοδικὰ ἀποφαίνονται, ἢ ζητοῦν, ἢ ἀνέχονται διεστραμμένα:
1. Ζητοῦν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ προσωπικῶν δεδομένων μὲ Συνοδικὸ Ἔγγραφο νὰ ἀποφανθεῖ, ὅτι τὸ ἁμάρτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας δὲν ἐμποδίζει κάποιον νὰ γίνει Ἐπίσκοπος! (Πῶς νὰ ἐπιτρέψετε κατόπιν πρώην μητροπολίτα Ἀλεξανδρουπόλεως, κ. Ἄνθιμε Ρούσσα, τὴν διαμαρτυρία ἐναντίον τῶν σοδομιστῶν στὴ Θεσσαλονίκη;).
2. Βγάζουν  Συνοδικὰ Ἐγκύκλιο, ὅτι ὁ ἐπιτρέπεται ἡ ἐγκληματικὴ μεταμόσχευση ὀργάνων!
3. Ἀποδέχονται ὅτι οἱ αἱρετικοὶ ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, εἶναι κανονικοὶ ἐπίσκοποι, ἔχουν βάπτισμα, ὅτι οἱ δαιμονικὲς τους κακοδοξίες ἀποτελοῦν χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!!! (Συμφωνίες στὸ Μπάλαμαντ καὶ Πόρτο Ἀλέγκρε) καὶ ὅτι μὲ ὅλους αὐτοὺς μποροῦμε νὰ ἔχουμε ἐπικοινωνία, ἕως ὅτου νὰ φτάσουμε στὴν κοινωνία καὶ Ἕνωση (intercommunio), κ.ἄ.π.
Ὁ Κύριος τὸ προεῖπε:
«Ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ ἐκγαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου» (Ματθ. 24, 38-39).

Νά, πῶς ἐξηγεῖ ἡ ὀρθόδοξη Παράδοση τὸ ἀποστολικὸ χωρίο:
«Μετὰ τὴν ἄφιξίν μου, ἐλεύσονται εἰς ὑμᾶς λύκοι βαρεῖς, μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου, λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν... Οἵτινες εἰσελεύσονται ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ὑπάρχοντες αὐτοὶ λύκοι ἅρπαγες. Τὰ μὲν ρήματα γλυκέα ἔχοντες, τὴν δὲ καρδίαν μεστὴν χολῆς καὶ πικρίας. Καὶ ἐσθῆτα μὲν κατηφῆ περικείμενοι, μαθηταὶ δὲ ὑπάρχοντες τοῦ ἀπ' ἀρχῆς βασκαίνοντος ἡμᾶς Διαβόλου· διὸ δὴ καὶ τῶν ἐκείνου τυγχάνουσι ζιζανίων σπορά...

Γυμνότερος ἀπὸ «γυμνὸς εἶναι ὁ βασιλιᾶς»Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας γιά τό gay pride
απέδειξε την διάβρωση που έχουν υποστεί
από τον Οικουμενισμό οι πιστοί

Προχθὲς πραγματοποιήθηκε ἡ συγκέντρωση διαμαρτυρίας γιὰ τὸ gay pride στὴ Θεσσαλονίκη. Καὶ ἀπέδειξε πόσο γυμνότερος ἀπὸ «γυμνὸς εἶναι ὁ βασιλιᾶς».

ΔΙΟΤΙ:
Ἔχουμε τόσο συμβιβασθεῖ, ἐκοσμικευθεῖ καὶ οἰκουμενιστικοποιηθεῖ οἱ χριστιανοί, ὥστε οὔτε σὲ μιὰ ἁπλῆ διαμαρτυρία δὲν δυνάμεθα νὰ πορευτοῦμε ἐν ἑνότητι πνεύματος. Μιὰ διαμαρτυρία ποὺ τίποτα δὲν θὰ κόστιζε, ἐκτὸς ἴσως ἀπὸ τὸ νὰ μᾶς χαρακτηρίσουν κάποιοι «προαγωγοὶ» τῶν gay ὡς γραφικούς.
Πῶς λοιπόν θὰ ἀντιμετώπισουμε τοὺς πραγματικοὺς διωγμοὺς τῶν ψευδοπροφητῶν (ἰδίως τοῦ Ψευδοπροφήτη) τῆς Ἀποκαλύψεως καὶ τοῦ Ἀντίχριστου;

ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ:
1. Ἀνακοινώθηκε ὅτι θὰ γίνει διαμαρτυρία γιὰ τὸ gay pride στὴ Θεσσαλονίκη. Μάλιστα κάποιος φλογερὸς ἱερωμένος εἶπε ὅτι θὰ ξαπλώσει στὴν ἄσφαλτο προκειμένου νὰ ἐμποδίσει τὴν πορεία τῶν gay.
2. Ὅμως ὁ μοιχικῷ τῷ τρόπῳ μετατεθεὶς εἰς Θεσσαλονίκη μητροπολίτης κ. Ἄνθιμος καὶ Οἰκουμενιστὴς ἐν τῇ πράξει, γιὰ νὰ μὴ δυσαρεστήσει τοὺς ἄθεους, τοὺς μασώνους καὶ τοὺς Οἰκουμενιστές, ἄσκησε πιέσεις (ἀφόρητες ὅπως ἀποδεικνύεται) γιὰ νὰ ἀποτύχει αὐτὴ ἡ διαμαρτυρία.
3. Ἐκ τῶν πραγμάτων βλέπουμε: α) Οἱ διοργανωτὲς ἀναγκάστηκαν κατ’ ἀρχὰς νὰ ἀλλάξουν τὴν ἡμέρα πραγματοποίησης τῆς διαμαρτυρίας. β) Ἀναγκάστηκε ὁ κληρικὸς ποὺ εἶπε στὸν ἐνθουσιασμό του ὅτι θὰ δράσει δυναμικὰ καὶ ἀκραία, νὰ ἀνακαλέσει. γ) Ἄλλαξε τὸ πρόγραμμα ὁλόκληρο, καὶ ἀναγκάστηκαν νὰ περιοριστοῦν (ἀντὶ γιὰ πορεία διαμαρτυρίας) σὲ μιὰ συγκέντρωση προαύλιας προσευχῆς καὶ ὁμιλίας στὸν ἅγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης. δ) Ἀναγκάστηκε ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης νὰ ὑποκύψει στὴν θέληση τοῦ μητροπολίτη Ἄνθιμου καὶ νὰ μὴ ὁμιλήσει.
ε) Καὶ φυσικὰ, ἀποτελεῖ θλιβερὴ διαπίστωση ὅτι οἱ ἱερωμένοι τῶν ἀγωνιστικῶν ὀρθόδοξων Ἀδελφοτήτων καὶ Σωματείων ποὺ «συνδιοργάνωσαν» τὴν ἐκδήλωση, «ἔμφοβοι γενόμενοι» μπρὸς στὴν δεσποτικὴ ὀργή, δὲν παρέστησαν (δὲν τοὺς εἴδαμε μπροστὰ μὲ τοὺς ἄλλους τρεῖς συνδιοργανωτὲς κληρικούς). Γιὰ τοὺς παπάδες δὲ τῆς Θεσσαλονίκης, οὔτε λόγος νὰ γίνεται. Οὐδεὶς παρέστη (τουλάχιστον ἐμφανῶς-ὁμολογιακά) ὅπως καὶ οὐδεὶς ἁγιορείτης.
Λοιπόν, ὁ Οἰκουμενισμὸς καὶ ἡ οἰκουμενίζουσα Δεσποτοκρατία μᾶς διάβρωσε τόσο καταλυτικά, ὥστε οὔτε μιὰ διαμαρτυρία δὲν ὁμονοοῦμε νὰ κάνουμε, μακριὰ ἔστω ἀπὸ τὸν ἐπικίνδυνο χῶρο  gay pride· οὔτε σὲ μιὰ προσευχητικὴ συγκέντρωση κατὰ τῆς ἐπιβολῆς τῆς θελήσεως τῶν κίναιδων και σοδομιτῶν νὰ διαφημίσουν τὴν ἀντιΕὐαγγελικὴ καὶ βδελυκτὴ στὸ Θεὸ ἁμαρτία τους!
Καὶ νὰ σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι ὁ π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος ἀπὸ δεκαετίες ἔχει ἐπισημάνει μιὰ προφητικὴ ρήση τοῦ ἁγίου Εἰρηναίου, ὁ ὁποῖος λέγει τὰ ἑξῆς:
«Ὅταν ἡ ὁμοφυλοφιλία πληθυνθεῖ καθ’  ὑπερβολὴν καὶ ξεχυθεῖ εἰς τοὺς δρόμους, χωρίς ντροπή… τότε θὰ ἔρθει ὁ Ἀντίχριστός».
(π. Ἀθ. Μυτιληναίου, ὁμιλ. εἰς Ἀποκάλυψη, ἀρ. 45, 1982).

Παρουσιάζουμε στὴ συνέχεια κάποια σχόλια ἀπὸ τὸ «Ρωμαίϊκο Ὁδοιπορικό» ποὺ ἀποκαλύπτει τὶς Δεσποτικὲς ἐπεμβάσεις τοῦ μητροπολίτη Θεσ/νίκης καὶ τὴν ἀντιμετώπισή τους ἀπὸ τοὺς διοργανωτές:
1.       Από πολύ έγκυρη πηγή έμαθα πριν από λίγο ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Μητρόπολης Θεσ/νικης και π. Θεοδώρου Ζήση... ζητήθηκε από τον δεύτερο να μην χαιρετήσει στην ειρηνική εκδήλωση... ζητώ μια απάντηση αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο... Χρ. ... Σ. ...
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 13 Ιουνίου 2013 - 3:16 μ.μ.
Αγαπητέ Χρ., τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα απ' ότι τα περιγράφεις. Πραγματικά έχω απελπιστεί με τέτοιους ταγούς... Μόνη ελπίδα ο Θεός!
Μαχητής Θεσσαλονίκης13 Ιουνίου 2013 - 3:51 μ.μ.
Αρχικά νόμιζα ότι έγινε λάθος, ότι κάποιος επέλεξε τυχαία την παράγραφο και κατά λάθος την έσβησε. Πριν λίγο τους έστειλα μάλιστα κ εμαιλ για να το διορθώσουν. Που να το φανταστώ ..
Η νεότερη ανακοίνωση ΔΕΝ περιλαμβάνει τον π.Θεόδωρο ως ομιλητή-εκπρόσωπο των συνδιοργανωτών: http://orthodoksikinisi.blogspot.gr/2013/06/gay-pride.html
Τόσα χρόνια ότι Ροταροι, Λαϊονς, Μασόνοι και Οικουμενιστές στην Θεσσαλονίκη, ελέγχουν τα πάντα. Δείτε πχ εδώ: http://antiparakmi.blogspot.com/2013/01/blog-post_11.html
Κανείς δεν μιλά για την "γκουροποίηση" στον χώρο της εκκλησίας, και τα διαρκή λάθη του μητροπολίτη Άνθιμου: http://antiparakmi.blogspot.com/2012/10/7.html
Ε λοιπόν, όταν δεν λες σε κάποιον τα λάθη του, γίνεται ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ.
(Πληροφοριακά, του τα στείλαμε επανειλημμένα με εμαιλ και μέσω της φόρμας επικοινωνίας αλλά δεν ξέρουμε αν τα παρέλαβε εκεί μέσα που κρύβεται)
Πριν από λιγότερο από μία εβδομάδα κάποιοι έγραφαν ότι το "χριστιανικό τους ήθος" δεν τους επιτρέπει να κάνουν κάτι άλλο παρά μόνον "προσευχή".
3-4 μέρες αργότερα, το "χριστιανικό ήθος" των ίδιων ανθρώπων, αντί για "προσευχή", άλλαξε και καλούσε σε ειρηνική συγκέντρωση (ευτυχώς κατά λάθος -κυριολεκτικά- και στο διάδρομο, έδωσε σε κάποιον ο Άνθιμος ευλογία).
Και τώρα το "χριστιανικό τους ήθος" τους κάνει να το "βουλώσουν" όταν με εντολή Άνθιμου δεν επιτρέπεται να μιλήσει κανείς ιερέας.
Όταν στον χριστιανικό χώρο, καλλιεργούμε "παπαγάλους" και "βλήματα" χωρίς σκέψη, αυτό είναι το αποτέλεσμα.

ΣΕΒΑΣΜΙΌΤΑΤΕ ΑΝΘΙΜΕ
μέχρι και στους Ρόταρυ στείλατε εκπρόσωπο και μίλησε εκ μέρους σας:
http://antiparakmi.blogspot.com/search/label/ROTARY-LIONS
εδώ απαγορεύεται να μιλήσει ιερέας;
Ποιο σημαντικοί είναι οι Ρόταροι από μια συγκέντρωση Ορθοδόξων πιστών;;; Ανώνυμος13 Ιουνίου 2013 - 4:04 μ.μ.
E δεν γίνεται πλέον να καθόμαστε οι πιστοί με σταυρωμένα χέρια κάθε φορά. Είναι τόσο προκλητικό αυτό που έγινε και οφείλει ο μητροπολίτης να δώσει άμεσα εξηγήσεις. Δεν μπορεί να αντιδρούν οι πιστοί χριστιανοί και ο μητροπολίτης τους αντί να τους στηρίζει να τους "αδειάζει".
Μήπως στο τέλος θα απαγορεύσει και στους πιστούς να παρασταθούν;;;;;  Ανώνυμος13 Ιουνίου 2013 - 10:05 μ.μ.
ρίχνοντας μια ματιά στα link που έδωσε ο Μαχητής θυμήθηκα την είδηση: σήμερα έφθασε στο Άγιο Όρος ο Μπουτάρης δήμαρχος Θεσνίκης ΚΑΙ πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αγιορειτικής Εστίας (!) και απορούν όλοι στα σχόλια... πριν λίγες μέρες έλεγε στους εκπροσώπους του gay pride να κάνουν υπομονή με τη χρυσή αυγή και τις "θεούσες" που θα αντιδράσουν... για εμάς τον απλό κόσμο είναι ακατανόητα αυτά και ελπίζουμε στην ενίσχυση του Αγίου Δημητρίου
Μαχητής Θεσσαλονίκης14 Ιουνίου 2013 - 4:48 μ.μ.
Απλά καταγράφουμε-καταγγέλλουμε την απαράδεκτη συμπεριφορά του Άνθιμου.
Όσο για το παρασκήνιο, που ανέφερε κάποιος πιο πάνω, και το οποίο υποτίθεται δεν γνωρίζουμε (... άρα να μην σχολιάζουμε), δυστυχώς το παρασκήνιο είναι πολύ χειρότερο.
Και όσο δεν σχολιάζουμε και δεν αντιδρούμε, τόσο κάποιοι θα αποθρασύνονται.
πχ έρχεται ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και όλοι του κάνουν τεμενάδες. Κανείς δεν τολμάει να τον επιπλήξει για τις συμπροσευχές. Αρκετές δικαιολογίες βρίσκαμε μέχρι σήμερα. Τώρα έφθασε η ώρα του αγώνα.
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2013/06/gay-pride_4130.html