Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

Πρόταση δημοσιογράφου Γ. Ζερβού: Να παραιτηθεί ο Δημητριάδος.

Δεν παρέσχε καμία πειστική δικαιολογία για όσα κατηγορείται, παρά μόνον επικοινωνιακούς ελιγμούς.

Πηγή: "Ακτίνες"

Γεώργιος Ζερβός:

Νὰ ἀκολουθήση τὸ παράδειγμα τοῦ πρώην Φαναριοφαρσάλων καὶ νῦν Βρεσθένης ὁ Σεβ. ΔημητριάδοςὉ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος φέρεται, μὲ βάσιν καταγγελίας τοῦ ἀλευροβιομηχάνου καὶ πρώην Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ. Κων. Λούλη, νὰ ἐμπλέκεται εἰς μίαν ὑπόθεσιν, ἡ ὁποία ἔχει ὀσμὴν οἰκονομικοῦ σκανδάλου. Ὁ ἴδιος τὸ ἀρνεῖται. Ἀλλὰ ὁ ἀλευροβιομήχανος ἐπιμένει, διότι αὐτὸς ἐδώρησε τὰ χρήματα εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν, διὰ συγκεκριμένους σκοπούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ὑλοποιήθησαν.

Ἐπειδὴ ἡ ὑπόθεσις ἔχει λάβει διαστάσεις, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀνατρέπεται ἡ εἰκὼν τοῦ Μητροπολίτου, ὁ ὁποῖος μέχρι σήμερον δέν εἶχε δώσει δικαιώματα εἰς τήν κοινωνίαν διά ἀτασθαλίας (ἰδίως ἀπὸ τὰ δημοσιεύματα τοῦ διαδικτύου), πιστεύομεν ὅτι πρέπει νὰ ἀκολουθήση τὸ παράδειγμα τοῦ πρώην Φαναριοφαρσάλων καὶ νῦν Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου Κουμαριανοῦ.
 
Οὗτος ὅταν ἀντιμετώπισε φοβερὰς καὶ φρικαλέας κατηγορίας, τὰς ὁποίας ἀνέδειξεν ὁ τύπος, ἔσπευσε νὰ παραιτηθῆ καὶ νὰ τεθῆ εἰς τὴν διάθεσιν τῶν ἁρμοδίων Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν. Τὸ αὐτὸ πιστεύομεν ὅτι ὀφείλει νὰ πράξη καὶ ὁ Σεβ. Δημητριάδος, ἕως ὅτου ἁρμόδιαι Συνοδικαὶ Ἐπιτροπαὶ ἢ καὶ Συνοδικὰ Δικαστήρια ἀποφανθοῦν ἐπὶ τῆς ὑποθέσεως. Γνωρίζομεν ὅτι ἔχουν γίνει προσφυγαὶ εἰς τὰ κοσμικὰ δικαστήρια ἢ προαναγγέλλονται τοιαῦται εἰς αὐτά. Πιστεύομεν ὅτι πρῶτον λόγον πρέπει νὰ ἔχουν αἱ Συνοδικαὶ Ἐπιτροπαὶ καὶ τὰ Συνοδικὰ Δικαστήρια καὶ μετὰ τὰ κοσμικά.
  Γ.Ζ.
 
Ορθόδοξος Τύπος, 12/07/2013

"Υψηλή πολιτική" του Βαρθολομαίου ή μικροπρεπεῖς και αντι-ευαγγελικές πατριαρχικὲς αθλιότητες;


Ὁ Πατριάρχης Ρωσίας Κύριλλος μὲ ἐκπροσώπους ἄλλων Ἐκκλησιῶν καὶ τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ πατρ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος ἐμπιστεύεται περισσότερο καὶ βλέπει "καλὲς" προθέσεις στοὺς παναιρετικοὺς παπικοὺς καὶ Προτεστάντες, καὶ  ἐμπιστεύεται ὀλιγώτερο -ἐκφράζοντάς το μὲ τὴν ἀπουσία του- τὶς προθέσεις τῶν Ὀρθοδόξων συνεπισκόπων του! Ἀλλ' ὁ Κύριος τὸ ἔχει πεῖ: "Ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν"!