Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

Πρώτα δείξτε τις πλάτες στον Πατριάρχη και μετά στους υπουργούς


Βαρύγδουπες, γραφικὲς κι ἀνέξοδες δηλώσεις, ἀφοῦ δὲν θὰ κοστίσουν τίποτα στὸν κ. Ἱερεμία καὶ ἡ κακῶς ἐπιχειρουμένη κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας, δὲν θίγει τὴν οὐσία τῆς Πίστεως.
Ἂν ἤθελε νὰ ἐνεργήσει ὡς Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης, συνεχιστὴς τῶν ἁγίων μορφῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, θὰ τὸν ἐνδιέφερε ἀσφαλῶς ἡ στάση τοῦ κράτους σχετικὰ μὲ τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς, (πολιτικὸς τὴν καθιέρωσε -ὁ αὐτοκράτορας Μ. Κωνσταντῖνος- καὶ πολιτικοὶ τώρα -κακῶς- θέλουν νὰ τὴν καταργήσουν), ἀλλὰ πολὺ περισσότερο θὰ ἔπρεπε νὰ τὸν ἐνδιαφέρει ἡ προοδευτικὴ καὶ ταχύτατη κατάργηση τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὸν ἡγέτη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, μὲ τὶς ἐκθεμελιωτικὲς τῆς Πίστεως ἐνέργειες καὶ διδασκαλίες του.
Οἱ ἁπανταχοῦ χριστιανοὶ ζοῦσαν καὶ βίωναν τὴν πίστη τους καὶ πρὶν ὁ Μ. Κων/νος ἀνακηρύξει τὴν Κυριακὴ ὡς ἡμέρα ἀργίας, καὶ θὰ ζήσουν καὶ ὅταν καταργηθεῖ· μὲ τὴν αἵρεση ὅμως, δὲν μποροῦν νὰ συμβιβασθοῦν καὶ νὰ συμβιώσουν οἱ Ὀρθόδοξοι, ὅπως κάνετε ἐσεῖς, Σεβασμιώτατε κ. Ἱερεμία.
Πρὶν λοιπὸν ἐπιλέξετε νὰ γυρίζετε τὴν πλάτη σας στοὺς ὑπουργοὺς καὶ στοὺς βουλευτές, οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ὁποίους δὲν ἐκκλησιάζονται καὶ δὲν πιστεύουν (γι’ αὐτό, βέβαια, δὲν τοὺς γυρίσατε τὴν πλάτη, ἐπειδὴ τοὺς χρειάζεσθε, ἀπειλεῖτε ὅμως νὰ τὸ κάνετε τώρα ποὺ θίγονται καὶ ...κάποια συμφέροντα), ἔπρεπε νὰ τὸ εἴχατε κάνει πρὸς τοὺς αἱρετίζοντες Πατριάρχες καὶ Ἐπισκόπους, τὴν σύγχρονη πληγὴ τῆς Ἐκλησίας, ἐφαρμόζοντας -σύμφωνα μὲ τοὺς ἐκκλησιαστικὴ Παράδοση- τὴν Διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου τους.
Ὅμως, ἐσεῖς, Αὐτοὺς τοὺς Πατριάρχες ποὺ κατεδαφίζουν τὴν Ἐκκλησία, τοὺς ἐπαινεῖτε, τοὺς προσκαλεῖτε στὴν ἐπαρχία σας, καὶ στενοχωρηθήκατε σφόδρα, ὅταν σᾶς "τιμώρησε" ὁ Πατριάρχης, ἀρνούμενος νὰ ἔρθει γιὰ νὰ σᾶς ...εὐλογήσει!!! (Καὶ αὐτὸ ἐσεῖς τὸ ἀποδεχθήκατε, ὡσὰν νὰ εἴσαστε ἕνας ἄτακτος μαθητής, ἕνας ὑποτακτικὸς τοῦ μεγάλου βεζίρη, κι ὄχι ἕνας ἰσότιμος Ἐπίσκοπος!!!)
Γιατί δὲν γυρίζετε καὶ σ’ αὐτόν, καὶ στοὺς τοιούτους τὴν πλάτη; Γιατί δὲν κόβετε τὸ μνημόσυνό τους; Τί φοβᾶστε; Ἀσφαλῶς τὸ θρόνο σας, ποὺ ἀποκτήσατε μὲ τόσους κόπους καὶ ταπεινώσεις.
Νά, τί ἔπρεπε νὰ πεῖτε, πρὶν δηλώσετε, ὅσα δηλώσατε γιὰ τοὺς ὑπουργούς, ἂν θέλατε νὰ ἀκολουθεῖτε τὴν ὀρθόδοξη Παράδοση:
«ΘΑ ΑΠΟΣΤΡΕΦΟΜΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ, ἐφ’ ὅσον ΚΑΤΑΡΓΕΙ ὄχι ἁπλῶς ἀνθρώπινους, ἀλλὰ θείους νόμους. Θα χαιρετώ με σεβασμό έναν χριστιανό γύφτο και μια γύφτισσα, αλλά θα ΑΠΟΣΤΡΕΦΟΜΑΙ τὸν Πατριάρχη  καὶ θὰ ΚΟΨΩ τὴν ΚΟΙΝΩΝΙΑ μαζί του».
Κι ὄχι μόνο τὸν Πατριάρχη, ἀλλὰ καὶ συνεπισκόπους σας, ποὺ κηρύττουν αἱρετικὲς δοξασίες περὶ «διηρημένης Ἐκκλησίας», ὅπως ὁ γείτονάς σας κ. Χρυσόστομος Σαββᾶτος. Πρὸς Αὐτόν, ὅμως, Σεβασμιώτατε, δὲν δείχνετε τὴν πλάτη σας, ἀλλὰ τὸν σέβεσθε ὅπως σέβεσθε καὶ κάθε «χριστιανὸ γύφτο» (δική σας ἡ ἐπιλογὴ τοῦ παραδείγματος), καὶ ὅταν πήγατε στὴν Μητρόπολή του, εἴπατε τὰ ἑξῆς «ψυχωφέλιμα» στοὺς ἔκπληκτους πιστούς. (Ἡ τοπικὴ ἐφημερίδα "Φωνὴ" τῆς Καλαμάτας, 25/10/2010, δημοσίευσε τμῆμα ἀπὸ τὸν ἐμετικὸ ὕμνο σας):
«Τ δεί το θλητο τν θλητν κα καθηγητο τν καθηγητν κ.κ. Χρυσοστόμου Σαββάτου, προΐσταμαι τῆς νεκρωσίμου ταύτης ἀκολουθίας»!

Καὶ πότε τὰ λέγατε αὐτά, κ.κ. Ἱερεμία; Τὴ στιγμὴ πού, κατὰ τοῦ μητροπολίτη Μεσσηνίας, εἶχε κατατεθεῖ Μηνυτήριος ναφορ εἰς τὴν Σύνοδο π αρέσει ἀπὸ τὴν "Φιλορθόδοξο Ἕνωσι "Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος", καὶ ὁ καθηγητὴς Δογματικῆς Δ. Τσελεγγίδης, ἀλλὰ καὶ ὁ μητρ. Κυθήρων ζητοῦσαν ἀπὸ τὸ μητροπολίτη Μεσσηνίας νὰ ἀνακαλέσει τὰ ὅσα κακόδοξα δίδασκε!!! Τότε ἐσεῖς, ἔμμεσα ὑποστήριζατε τὸν Μεσσηνίας!
Ἂν λοιπόν, Σεβασμιώτατε, δὲν ἔχετε τὰ κότσια καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἀνάστημα, νὰ ξεκαθαρίσετε τὰ τοῦ οἴκου σας, ἀλλ’ ἐκθρέφετε ἀνάμεσά σας «φιλάδελφα» τοὺς ὄφεις τῆς παναιρέσεως, καὶ στέκεσθε ἀπέναντι στὸν αἱρεσιάρχη σὰν φοβισμένα στρατιωτάκια, ποιός ὑπουργὸς θὰ λάβει ὑπ’ ὄψιν του τοὺς λεονταρισμούς σας, ὅτι τάχα "θὰ" τοῦ στρέψετε "τὶς πλάτες";


Πρὸς τὴν Σεβασμιότητά σας, λοιπόν, καὶ πρὸς ὅλους αὐτοὺς ποὺ ξεσηκώθηκαν γιὰ τὴν κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας (καὶ πολὺ καλά ἔκαναν καὶ εἴμαστε σ’ αὐτὸ μαζί τους), πρὸς Ἐπισκόπους, Μοναχούς, Ἀδελφότητες, ἐκκλ. έφημερίδες, ἱστολόγια κ.λπ.,  θέτουμε τὸ ἐρώτημα:
Γιὰ τὴν κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας ἀγωνίζεσθε, ὅμως,
γιὰ τὴν κατάργηση τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὸ Φανάρι
καὶ τὴν ὑποκατάστασή της ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμό, γιατί δὲν ξεσηκώνεσθε; Τί περιμένετε;

"Φιλορθόδοξος Ἕνωσις Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος"

Ο «οικουμενιστικός μιθριδατισμός», οι Επίσκοποι και κάποια ιστολόγια

Ὁ κ. Νάνης μᾶς ἀπέστειλε ἕνα κείμενο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Σάμου Εἰρηναίου πρὸς δημοσίευση. Τὸ δημοσιεύουμε καὶ προσθέτουμε τὰ σχόλιά μας:

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΣΕ

"Εφ όσον η πρεσβυγενής  Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία πιστεύει, κατά το Σύμβολον των Οικουμενικών Συνόδων Νικαίας-Κων/πόλεως, ότι αυτή είναι η  Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αφού εστάθη ακλόνητος εις την ιστορικήν Της πορείαν μεταβιβάζουσα διά μέσου των αιώνων μέχρι σήμερον διά της ιερωσύνης, διά των επισκόπων Της, την ύπαρξίν Της, τους θείους χαρακτήρας Της, ως ώρισαν οι θείοι απόστολοι, ο μέγας των εθνών απόστολος Παύλος και η αδιάκοπος χορεία των αγίων Πατέρων,

ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (έτσι ονομαζόταν τότε το ΠΣΕ)

το οποίον αναζητεί να εύρη την μίαν, αγίαν Εκκλησίαν. Εάν μετείχεν εις αυτό ως οργανικόν μέλος, θα εβεβαίωνεν, ότι ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ, ότι αυτή είναι η Μία, Αγία, Καθολική  και Αποστολική  Εκκλησία συμφώνως προς την γνησιότητα της Ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως και την ακεραιότητα της δογματικής μας παραδόσεως".

(Μητροπολίτου Σάμου Ειρηναίου, "Η Ορθόδοξος Ελληνική Εκκλησία και το Οικουμενικόν Συμβούλιον των Εκκλησιών", Αθήναι 1952, σελ. 10-11).Διαβάζοντας τὸ παραπάνω κείμενο γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ διερωτηθήκαμε:

Γιά ποιόν πλέον γίνονται οἱ δημοσιεύσεις; Γιὰ ποιούς γράφονται τὰ κείμενα;

*  Γιὰ τοὺς ἐπισκόπους;

Δὲν χαμπαριάζουν πιά! Ἔχουν ἀποδεχθεῖ μοιρολατρικὰ τὴν κατάσταση. Ἀνύπαρκτοι ὡς ὁμολογητὲς καὶ φύλακες τῆς Ὀρθοδοξίας. Γιὰ ἄλλα ἐνδιαφέρονται!

*  Γιὰ τοὺς πιστούς;

Ἔχουν μπουχτίσει ἀπὸ πληθώρα διαμαρτυριῶν καὶ καταγγελιῶν γιὰ τὴν προδοσία Πίστεως ποὺ συντελεῖται ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς «ἡγέτες» τους, ἔχουν διαβάσει καὶ ἔχουν δεῖ τόνους κειμένων καὶ εἰκόνων γιὰ τὴν καταπάτηση τῶν Ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἀπὸ Πατριάρχες καὶ Ἐπισκόπους, ὥστε κάθε νέα πληροφορία καὶ εἰκόνα, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ, ἀλλὰ φέρνει τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα. Ἐξοικειώνει τοὺς πιστοὺς μὲ τὴν ἐπικρατοῦσα αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀποτελεῖ μικρὲς δόσεις δηλητηρίου, μὲ τὸ ὁποῖο ἐθίζεται ὁ ὀργανισμός τῶν πιστῶν, καὶ πλέον οἱ ἀντιδράσεις εἶναι μηδαμινές.

Δηλαδή, αὐτὸ ποὺ ἔχει ὀνομασθεῖ οἰκουμενιστικὸς μιθριδατισμός εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν· ὅταν δὲν ὑπάρξει ἡ ἄμεση ἀντίδραση, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ἡ διακοπὴ τῆς Μνημονεύσεώς τους, τότε ὁ πιστὸς ἐθίζεται στὴν νέα κατάσταση, παραδίδεται ἀμαχητί.

Καὶ δυστυχῶς, στὸν ἐθισμὸ αὐτὸ συντελοῦν ἐκεῖνοι ποὺ προσφέρουν τὴν πληροφόρηση, τὶς εἰκόνες τῶν συμπροσευχῶν, τῶν κακοδόξων δηλώσεων, καὶ ταυτόχρονα παραμένουν ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν ἐνεργούντων κακόδοξα, τοὺς μνημονεύουν, δημοσιεύουν τὰ κατορθώματά τους (ἀλλὰ τὰ καλὰ κείμενά τους μὲ τὰ ὁποῖα ρίχνουν στάχτη στὰ μάτια τῶν πιστῶν),  καὶ  ἔτσι  νομιμοποιοῦν  τὶς  κακοδοξίες τους.

Αὐτὴ εἶναι τὸ μεγάλο, τὸ τεράστιο λάθος τῶν Ἐπισκόπων, ἡ φθοροποιὸς δράση τῶν συγχρόνων θρησκευτικῶν ἐντύπων καὶ ἱστολογίων! Καὶ θὰ συνεχίσει νὰ εἶναι, γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ἔχουμε ἄλλοτε καταθέσει.

Ἐκτὸς ἄν...
 

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ...