Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

Ο π. Ευθύμιος στη Σερβία συλλειτούργησε μὲ τὸν μητροπολίτη Ράσκας ΑρτέμιοἙνότητα Πίστεως ἀπαιτεῖται στὸν ἀγῶνα
ἐναντίον τῶν παναιρετικῶν Οἰκουμενιστῶν

Στις 17, 18 καὶ 19 Αὐγούστου ἐπισκεφτήκαμε τὶς κατακόμβες τοῦ «ἐν ἐξορίᾳ» καὶ διωγμὸ εὑρισκομένου Ἐπισκόπου Ράσκας καὶ Πριζρένης Ἀρτεμίου καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ὀλιγομελὴς ἀντιπροσωπεία  τῶν  ἐν  Ἑλλάδι  ἀποτειχισμένων,   ἀποτελουμένη
ἀπὸ τὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ, τὸν πρόεδρο καὶ τὸν γραμματέα τῆς «Φιλορθοδόξου Ἑνώσεως Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος» Λαυρέντιο Ντετζιόρτζιο καὶ Παναγιώτη Σημάτη.

Ἡ ἐπίσκεψη ἔγινε γιὰ νὰ ἀνταποδώσουμε τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιώτατου Ἀρτέμιου, ὁ ὁποῖος τὸν παρελθόντα Ἀπρίλιο (Ε΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν) μᾶς ἐπισκέφτηκε στὶς Σταγιᾶτες Βόλου, συνοδευόμενος ἀπὸ  ἱερωμένους τῆς ἐν ἐξορίᾳ εὑρισκομένης Ἱ. Μ. Ράσκας, οἱ ὁποῖοι καὶ συλλειτούργησαν μὲ τὸν π. Εὐθύμιο στὸ παλαιὸ μοναστηράκι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (φωτογρ.).

Ἐπίσης ἐπισκεφτήκαμε τὸν Σεβασμιώτατο Ἀρτέμιο γιὰ νὰ συζητήσουμε μαζί του κοινὰ θέματα τοῦ συνεχιζομένου ἀγῶνα κατὰ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Ἡ ἁπλότητα, ἡ καταδεκτικότητα καὶ ἡ ἀγάπη  τοῦ Σεβασμιώτατου μᾶς ἐσκλάβωσαν, ἀλλὰ καὶ ἡ φιλοξενία ποὺ μᾶς ἐπεφύλαξαν οἱ ἐκεῖ ἀδελφοί, ἱερωμένοι, μονάζοντες καὶ λαϊκοί, ἦταν συγκινητική.
Παρακολουθήσαμε τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες τοῦ τριημέρου, μαζί μὲ πλῆθος κόσμου ποὺ συνέρρεε ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τῆς Σερβίας. Κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς 18 Αὐγούστου, ὁ π. Εὐθύμιος ποὺ συλλειτούργησε μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Ἀρτέμιο καὶ κατὰ παράκλησή του (καὶ ἀφοῦ ἔλαβε ἀπ’ αὐτὸν ἕνα Σταυρό -νὰ τὸν κρατᾶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁμιλίας, κατὰ τὴν ἐκεῖ συνήθεια) εἶπε λίγα λόγια πρὸς τοὺς πιστούς, τὰ ὁποῖα μετέφραζε ὁ Σεβασμιώτατος. Εἶπε:
 «Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Ράσκας καὶ Πριζρένης καὶ Ἐπίσκοπε τῶν διωκομένων καὶ ἐν κατακόμβαις εὑρισκομένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν, πιστεύω ὅτι αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἐκφράζω ὄχι μόνον τὴν δική μου γνώμη, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀδελφῶν ποὺ ἦλθαν μαζί μου· καὶ νὰ σᾶς πῶ ὅτι αἰσθάνομαι σήμερα τὴν «ἑνότητα τῆ πίστεως καὶ τὴν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», τὴν ὁποία παρακαλοῦμε νὰ ὑπάρχει μεταξύ μας στὴ Θ. Λειτουργία.

»Ἡ ἑνότης τῆς Πίστεως, Σεβασμιώτατε, ὅπως γνωρίζετε, εἶναι προϋπόθεση γιὰ νὰ ὑπάρχει καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ ἑνότης τῆς Πίστεως εἶναι καὶ διαχρονική, δηλαδὴ ἡ ἑνότης ποὺ ὑπάρχει στοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, στοὺς Ἁγίους ποὺ φτάνει μέχρις ἐμᾶς, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἡ ἑνότης τῆς Πίστεως, ἡ ὁποία πρέπει νὰ ὑπάρχει καὶ μεταξύ μας, ἀκολουθώντας αὐτὴ τὴν διαχρονικὴ ἑνότητα. Παραδόξως, ὑπάρχει ἑνότης σήμερα μεταξὺ τῶν αἱρετικῶν, καὶ δὴ τῶν Οἰκουμενιστῶν, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν μὲ κάθε τρόπο νὰ πολεμήσουν τὴν ἀληθινὴ Ὀρθόδοξο Πίστι.
Ἡ μεταξύ μας, ὅμως, ἑνότης τῆς Πίστεως, πολεμεῖται, Σεβασμιώτατε, ὅπως γνωρίζετε, καὶ ἔξωθεν καὶ ἔσωθεν. Καὶ ὁ διάβολος προσπαθεῖ νὰ ἐνσπείρει μεταξύ μας ζιζάνια στὸ θέμα τῆς ἑνότητος τῆς Πίστεως, ὥστε νὰ μὴ συμφωνοῦμε στὸ πῶς θὰ ἀντιμετωπίσουμε σήμερα τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές.
Εὐχηθεῖτε, Σεβασμιώτατε, νὰ διατηρηθεῖ αὐτὴ ἡ μεταξύ μας ἑνότητα τῆς Πίστεως, καὶ νὰ αὐξηθεῖ μὲ τὶς εὐχές σας, ὥστε νὰ φθάσουμε κατὰ τὸ δυνατὸν μὲ τὴν προαίρεσή μας νὰ μιμηθοῦμε τοὺς Ἁγίους μας.
Σᾶς εὐχαριστῶ πάρα πολὺ ποὺ μοῦ δώσατε γιὰ δεύτερη φορὰ τὴ χαρὰ νὰ βρίσκομαι μαζί σας καὶ νὰ νιώσω αὐτὴν τὴν εὐλογία «τῆς ἑνότητος  τῆς Πίστεως καὶ τῆς κοινωνίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».
Σᾶς παρακαλῶ νὰ εὐχηθεῖτε θερμὰ καὶ γιὰ μένα, νὰ σταθῶ ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ σωστὰ στὶς δύσκολες αὐτὲς ἡμέρες ποὺ εὑρισκόμεθα, καὶ γιὰ τοὺς πνευματικούς μου ἀδελφούς, ποὺ ζητοῦν αὐτὴ τὴν στιγμὴ διὰ μέσου ἐμοῦ τὴν δική σας εὐλογία, νὰ φτάσει στὸ Βόλο, στὴ Λάρισα καὶ σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ μέρη ποὺ ὑπάρχουν οἱ πνευματικοὶ ἀδελφοὶ καὶ δικά σας παιδιά, ὥστε νὰ νιώσουν κι αὐτοὶ τὴ δική σας εὐλογία καὶ τὴν κοινωνία αὐτὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία ὑπάρχει αὐτὴ τὴν στιγμὴ καὶ τὴν νιώθουμε μεταξύ μας. Σᾶς εὐχαριστοῦμε καὶ σᾶς παρακαλοῦμε νὰ ἔλθετε νὰ μᾶς εὐλογήσετε καὶ ἀπὸ κοντὰ στὰ μέρη κάτω τὰ δικά μας, τῆς ἀγαπητῆς σὲ σᾶς Ἑλλάδος καὶ δικής μας πατρίδος».


Τὸ ἀπόγευμα, στὸν Ἑσπερινὸ τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως, μέσα σὲ μιὰ ἄκρως κατανυκτικὴ καὶ συγκινητικὴ ἀτμόσφαιρα, εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ παρακολουθήσουμε τὴν κουρὰ μοναχῆς, ποὺ ὀνομάστηκε Εὐγενία καὶ προσῆλθε στὴν Ἐκκλησία-κατακόμβη ἐνδεδυμένη λευκὸ χιτῶνα, συνοδευόμενη ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς καὶ τὴν Ἡγουμένη, ἐνῶ οἱ πιστοὶ κρατοῦσαν ἀναμένα κεριά


Μία ἰδιαιτερότητα ποὺ ἔχουν οἱ Ὀρθόδοξοι Σέρβοι ἀδελφοί μας κατὰ τὴν ἀκολουθία τῆς κουρᾶς (ὅπως φαίνεται στὴ φωτογραφία) εἶναι ἡ ὕπτια θέση ποὺ λαμβάνει γιὰ κάποια λεπτά ὁ κειρόμενος (σχῆμα σταυροῦ), σὲ ἔνδειξη ταπεινώσεως καὶ ἀποδοχῆς τοῦ σταυρικοῦ τρόπου ζωῆς τοῦ μοναχοῦ, ὅπως μᾶς ἐξήγησαν.
Μετὰ τὴν ἀκολουθία τῆς κουρᾶς, ἡ νέα μοναχὴ Εὐγενία –σύμφωνα μὲ τὰ καθιερωμένα–  ἀποσύρθηκε  στὸ κελί της  γιὰ νὰ διαβάσει τὴν βιογραφία τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου.

Οἱ ὑπόλοιποι παρακαθήσαμε στὸ νηστήσιμο δεῖπνο -«τραπέζι τῆς ἀγάπης»- τὸ ὁποῖο μὲ πολὺ φροντίδα εἶχε ἑτοιμάσει ἡ ἡγουμένη Βαρβάρα καὶ ἡ ἀδελφότητά της.
     Τὴν ἑπομένη παρακολουθήσαμε τὴν ὑπαίθρια Θ. Λειτουργία τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, σὲ μία «ἐπίγεια» κατακόμβη (ὡς γνωστόν, ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας –ὅπως καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος– ἀκολουθεῖ τὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο). Στὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας εὐλόγησαν τοὺς πρώτους καρπούς, ὅπως συνηθίζουν νὰ κάνουν πρὶν τὸν τρύγο.

   Καὶ στὴν διάρκεια αὐτῆς τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος μᾶς καλωσώρισε καὶ ἐξήγησε ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους τῆς ἐπισκέψεώς μας, «ἦταν καὶ γιὰ νὰ δοῦνε ἀπὸ κοντὰ πῶς ζοῦμε ἐμεῖς ἐδῶ, πώς γιορτάζουμε καὶ λατρεύουμε τὸ Θεό».
   Καὶ πάλι παρακάλεσε τὸν π. Εὐθύμιο νὰ ἀπευθύνει δυὸ  λόγια στοὺς πιστούς, καὶ ὁ π. Εὐθύμιος ἀνταποκρίθηκε λέγοντας τὰ ἑξῆς:
  «Σεβασμιώτατε, εἶναι μεγάλη ἡ σημερινὴ ἡμέρα, ὅπως γνωρίζετε, καὶ μάλιστα τόσο μεγάλη γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους χριστιανούς, ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι σηματοδοτεῖ τὴν ὅλη πορεία τῆς ἐδῶ ζωῆς μας. Δηλαδή, θὰ πρέπει νὰ φτάσουμε, ἐδῶ ζώντας, νὰ μεταμορφωθοῦμε, ἡ δὲ μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου εἶναι ἕνας τύπος, στὸν ὁποῖον πρέπει κι ἐμεῖς νὰ συμμετέχουμε.
  »Γιὰ νὰ συμμετέχουμε σ’ αὐτὴ τὴν μεταμόρφωση, ἡ Ἐκκλησία μᾶς βοηθεῖ, κατ’ ἀρχὰς μὲ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα, μὲ τὸ ὁποῖο μᾶς υἱοθετεῖ καὶ μᾶς δίνει τὴν Χάρι γιὰ νὰ ἀγωνιστοῦμε σ’ αὐτὴ τὴν μεταμόρφωση. Ἡ συνέχεια εἶναι ὅτι πρέπει κι ἐμεῖς νὰ δείξουμε μεγάλη προαίρεση, νὰ ἀξιοποιήσουμε καὶ νὰ αὐξήσουμε αὐτὴ τὴν Χάρι μέσα μας, ὥστε, ὅπως οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἐπάνω στὸ Θαβὼρ εἶδαν κάτι ἀπὸ τὴν δόξα τοῦ Κυρίου, νὰ φτάσουμε κι ἐμεῖς, καθαρίζοντες τὸ ὀπτικὸ μέρος τῆς ψυχῆς μας, νὰ δοῦμε κι ἐμεῖς κάτι ἀπὸ τὴ δόξα τοῦ Κυρίου.
 »Ἡ πραγματικὴ μεταμόρφωση, Σεβασμιώτατε,  ὅπως γνωρίζετε, γίνεται μόνο στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὅλες οἱ ἄλλες οἱ μεταμορφώσεις εἶναι εἴτε φυσικές, εἴτε δαιμονικές. Καὶ ὁ διάβολος, ὅπως γνωρίζουμε ὅλοι μας, προσπαθεῖ νὰ μᾶς μεταμορφώσει, ἀλλὰ πρὸς τὸ κακό, ἐκμεταλλευόμενος τὰ πάθη καὶ τὶς ἀδυναμίες μας, καὶ προσπαθώντας νὰ ἀκυρώσει αὐτὴν τὴν Χάρι ποὺ μᾶς ἔδωσε ἡ Ἐκκλησία, ὥστε νὰ μείνει ἀνενέργητη.
  »Οἱ Πατέρες εἶπαν, ὅτι ἂν ἐδῶ δὲν κατορθώσουμε νὰ μεταμορφωθοῦμε, δὲν θὰ δοῦμε καὶ στὴν ἄλλη ζωὴ ἀναστημένο καὶ μεταμορφωμένο τὸν Κύριο. 
   »Εἶναι, λοιπόν, μεγάλη ἡ ἀνάγκη αὐτή, νὰ μοιάσουμε κι ἐμεῖς στοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους ἐπάνω στὸ Θαβώρ, καὶ νὰ ἀγωνιστοῦμε ἐναντίον τῶν παθῶν μας, τὰ ὁποῖα μᾶς ἐμποδίζουν σ’ αὐτὴ τὴν μεταμόρφωση. Ὁ κόσμος καὶ ὁ διάβολος σήμερα μᾶς ἐμποδίζουν, προβάλλοντας τὴν εὔκολη ζωή, ἡ ὁποία καλλιεργεῖ τὰ πάθη μας, ὥστε νὰ μᾶς ὁδηγήσουν νὰ ὁμοιάσουμε, νὰ μεταμορφωθοῦμε στὴν κοσμικὴ ζωή.
   »Κι ἐμεῖς  οἱ ποιμένες θὰ πρέπει νὰ εἴμεθα οἱ πρῶτοι ποὺ θὰ μεταμορφωθοῦμε, ὥστε νὰ βοηθήσουμε καὶ στὴν μεταμόρφωση τῶν ὑπολοίπων ἀδελφῶν μας...
   »Ἡ Ἐκκλησία μας, μᾶς παρέχει καὶ τὰ μυστήρια καὶ εἰδικὰ τὴ Θ. Λειτουργία καὶ τὴ Θ. Κοινωνία, μὲ τὴν ὁποία κανονικά, ἐφ’ ὅσον συμμετέχουμε ἄξια, θὰ πρέπει νὰ εἴμεθα μεταμορφωμένοι μετέχοντας στὸ μυστήριο καί, μάλιστα, σ’ αὐτὸ τὸν βαθμό, ὥστε κοινωνώντας τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου μας, νὰ εἴμεθα ἕτοιμοι νὰ χύσουμε καὶ τὸ αἷμα μας γι’ Αυτόν.
   »Εὐχηθεῖτε, Σεβασμιώτατε, νὰ ἀγωνισθοῦμε σ’ αὐτὸ τὸν δρόμο ποὺ μᾶς προβάλλει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας, τὴν ὁδὸ τῆς μεταμορφώσεως, ὥστε νὰ δοῦμε κι ἀπ’ αὐτὴ τὴ ζωὴ κάτι ἀπὸ τὴ θεία δόξα Του καὶ νὰ συμμετέχουμε αἰωνίως στὴ  παντοτινὴ δόξα τοῦ Κυρίου, εἰς τοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων».


Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὴν διανομὴ τῶν σταφυλιῶν ποὺ εἶχαν εὐλογηθεῖ, καὶ πάλι δεχθήκαμε «ἀβραμιαία» φιλοξενία. Στὸ γεῦμα παρεκάθησαν 200 περίπου ἱερωμένοι, μοναχοὶ καὶ πιστοί, κάτω ἀπὸ ἕνα μεγάλο σκέπαστρο-τέντα ποὺ εἶχαν φροντίσει νὰ στήσουν οἱ μοναχοὶ γιὰ τὴν περίσταση.


Αὐτό πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση στόν π. Εὐθύμιο καί τό μετέφερε σέ μικρή ἀναφορά του γιά τό προσκύνημά του στή Σερβία (κατά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας στίς Σταγιάτες Πηλίου τήν Κυριακή 24.8.2013) ἦταν τό πλῆθος πού συρρέει στίς Θ. Λειτουργίες πού τελεῖ στίς κατακόμβες τῆς Σερβίας ὁ Σεβ. Ἀρτέμιος. Πλῆθος  ἁπλῶν πιστῶν, συνειδητοποιημένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, δεδιωγμένων, πού ἀκολουθοῦν τόν Σεβασμιώτατο γιά τίς ὀρθόδοξες θέσεις του καί τήν ὀρθή πορεία του στά θέματα τῆς πίστεως.
Σπάνιο φαινόμενο ἀπεκάλεσε καὶ τήν καθαρότητα στά μάτια τῶν μικρῶν παιδιῶν τῶν Σέρβων ἀδελφῶν μας, κάτι πού λείπει στά δικά μας παιδιά πού τό μόνο πού γνωρίζουν εἶναι νά παίζουν μέ τά δαιμονικά ἠλεκτρονικά παιχνίδια καί νά ἀκολουθοῦν τυπικά μόνο καί εὐσεβιστικά τή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ἐτόνισε εἶναι συνειδητοποιημένοι, ἴσως γιατί ἐβίωσαν τόν διωγμό καί διεπίστωσαν ποιός εἶναι ὁ σωστός ἐνδεδειγμένος δρόμος, ὁ δρόμος τῆς θυσίας καί τοῦ προσωπικοῦ ἀγῶνος.
  Σὲ ἑπόμενη ἀνάρτηση θὰ ἀναφερθοῦμε σὲ κάποια περιστατικὰ καὶ δραστηριότητες τῆς ζωῆς τῶν Σέρβων ἀδελφῶν μας.

Ο Πατρ. Βαρθολομαίος "ΟΜΟΛΟΓΕΙ" και ΜΑΡΤΥΡΕΙ ότι ο Πάπας ΔΕΝ είναι αιρετικός!!! Νά το "μαρτύριό" του, εφόδιο για την "άλλη" ζωή. Ευχόμεθα υπέρ μετανοίας του.

ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ π. ΓΑΒΡΙΗΛ

Πηγή: ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ

Παρακολουθήσαμε το βίντεο με τον π. Γαβριήλ και θα σχολιάσουμε κάποια σημεία που μας έκαναν εντύπωση. Δεν θα σχολιάσουμε τα περί Εσφιγμένου, αλλά περί του Πατριάρχη.
 Κατ΄ αρχάς συγχαίρουμε τον π. Γαβριήλ δια την ειλικρίνειά του! Εννοούμε ότι ο άνθρωπος τα βλέπει όλα ''Ορθόδοξα'' εκτός..........από τους Εσφιγμενίτες!
Λέγει ο π. Γαβριήλ εις το 11.38:
«Δεν έχουν γίνει συλλείτουργα έχουν γίνει κάποιες συμπροσευχές οι οποίες έχουν σκοπό να μαρτυρηθεί η Ορθοδοξία, να ομολογηθεί ποιά είναι η αληθινή πίστη, και οπωσδήποτε να υπάρξει και μια καλή επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάποια κοινά ενδιαφέροντα σε θέματα κοινωνικά, παγκόσμια και λοιπά»
Αυτά μας λέγει ο π. Γαβριήλ!

Άραγε επιτρέπονται οι συμπροσευχές; Τι μας λένε οι Κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας; Δεν μας λέγει κάτι δι΄ αυτό ο π. Γαβριήλ. Μάλλον θα εννοεί εάν είναι για καλό σκοπό τότε....''ο σκοπός αγιάζει τα μέσα''! Είναι έτσι όμως; Για να δούμε την ''μαρτυρία της Ορθοδοξίας'' κ.λπ.

Όλοι θυμάσθε τον Πάπα να κάθεται εις τον Ναό του Αγ. Γεωργίου περιχαρής δια όσα διαδραματίστηκαν εκεί. Ποιά ήταν όμως η μαρτυρία του Πατριάρχη;

1) Ο Πάπας είναι Αγιώτατος! 
2) Είναι Επίσκοπος Ρώμης!
 και φυσικά έψαλαν και τροπάρια όπως ''Ευλογημένος ο Ερχόμενος'', απήγγειλε το ''Πάτερ ημών'' κ.λπ,.!

Άλλη μαρτυρία! Θυμάσθε την επίσκεψη του Πατριάρχη εις την Συναγωγή των Ιουδαίων; Εμαρτύρησε λοπόν ότι

1)«Είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε εις την ευλογημένη συναγωγή του Πάρκ Ίστ». 2) Τους είπε να συνεχίσουν να κρατούν τις παραδόσεις τους από γενιά σε γενιά! 3) Τους είπε ότι οι Εβραίοι πιστεύουν εις τον ίδιο Θεό με εμάς!

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗ!!!
 
Άλλη μαρτυρία;
ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ COCA COLA

Τα ''Άγια Κοράνια''!!
Θυμάσθε την ομιλία του Πατριάρχη εις την Coca cola, όπου απεύθυνθηκε στον κ Μουχτάρ, και εις την κ. Δάφνη μαρτυρώντας ότι
1) ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΚΟΡΑΝΙ. ΤΟ ΙΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΜΑΣ ΑΔΕΡΦΩΝ ΜΑΣ

2) 
ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΚΑΙ ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΟΥ ΕΧΩ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΩ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ 
ομιλώντας δια την  εορτή
ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΕΤΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ, ΤΟΝ ΣΦΑΓΕΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝΕ ΤΟ ΟΤΙ ΔΙΩΞΑΝΕ ΤΟΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ!!!

Για αυτήν την ''μαρτυρία της Ορθοδοξίας'' μας ομιλεί ο π. Γαβριήλ;

Ο "σπερματικός" Λόγος του Ταοϊσμού, παρουσιάζεται ως ο ...προάγγελος της Ενσάρκωσής του Λόγου στην Καινή Διαθήκη!!!

Πηγή: Αμέθυστος

ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΜΟΙΑΖΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ - Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΑΝΤΑΡΟΣ

           ΧΡΙΣΤΟΣ: ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ TAO

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ;;;!!!!ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ "ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ" ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
 
            Ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει παρουσιασθεί η αρχαία  ανθρώπινη σοφία του Λαο-Τσε πλάι στην Θεϊκή αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, κατά τρόπο ώστε να εμπεριέχεται η σημασία και των δύο. Αποφεύγοντας τις κοινές παγίδες του θρησκευτικού συγκρητισμού,  το βιβλίο "ΧΡΙΣΤΟΣ, ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΤΑΟ" παρουσιάζει το ΤΑΟ-ΤΕΗ-CHING του Λαο-Τσε σαν προμήνυμα αυτών που θα αποκαλύπτοντο από τον Χριστό, και τον ίδιο τον Λαο-Τσε σαν έναν Απωανατολίτη "προφήτη" του Ενσαρκωμένου Θεού. Παρουσιάζεται ο Σπερματικός Λόγος του Ταοϊσμού, ως προάγγελος της Ενσάρκωσής του ΤΑΟ (Ο «Λόγος» στα Κινεζικά), στην Καινή Διαθήκη.
Εμπνευσμένο από τις πρώιμες μελέτες του ΤΑΟ-ΤΕΗ-CHING του π. Σεραφείμ Ρόουζ, το βιβλίο αυτό αντλεί στοιχεία από τις ανέκδοτες μεταφράσεις και διδαχές του δασκάλου φιλοσοφίας του π. Σεραφείμ, Γκι-Μινγκ-Σιέν, προκειμένου να αποκαλύψει τον εσωτερικό πυρήνα του ΤΑΟ-ΤΕΗ-CHING.  Στην συνέχεια, μέσω της διαβίβασης των Πατέρων της αρχαίας Χριστιανικής Ανατολής, η διδασκαλία του Λαο-Τσε

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, Δίψα ΘεούΆγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

 Πηγή: Τρελογιάννης (αποσπάσματα)
              Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα Τον ζητώ. Πώς να μη Σε ζητώ; Σύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευθώ την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, και η ψυχή μου Σε αγάπησε έως τέλους.
Βλέπεις, Κύριε, τη λύπη και τα δάκρυά μου...; Αν δεν με προσείλκυες με την αγάπη Σου, δεν θα Σε ζητούσα όπως Σε ζητώ. Αλλά το Πνεύμα Σου το Άγιο μου έδωσε το χάρισμα να Σε γνωρίσω και χαίρεται η ψυχή μου, γιατί Σύ είσαι ο Θεός μου και ο Κύριος μου και Σε διψώ μέχρι δακρύων. Ποθεί η ψυχή μου τον Θεό και Τον ζητώ, με δάκρυα. Εύσπλαχνε Κύριε, Σύ βλέπεις την πτώση μου και τη θλίψη μου. Ταπεινά όμως παρακαλώ το έλεός Σου: Χορήγησέ μου, του αμαρτωλού, την χάρη του Αγίου Σου Πνεύματος. Η θύμησή της οδηγεί το νου μου να ξαναβρή την ευσπλαχνία Σου. Κύριε, δώσε μου πνεύμα ταπεινώσεως, για να μη ξαναχάσω τη χάρη Σου και ξαναρχίσω να την θρηνώ, όπως θρηνούσε ο Αδάμ για τον παράδεισο και τον Θεό.
Τον πρώτο χρόνο της ζωής μου στο Μοναστήρι, η ψυχή μου γνώρισε τον Κύριο εν Πνεύματι Αγίω. Πολύ μας αγαπά ο Κύριος· αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος κατά το μέγα έλεος. Το Πνεύμα του Χριστού, που μου έδωσε ο Κύριος, θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι τον Θεό.
Ο Κύριος έδωσε στον ληστή τον παράδεισο· έτσι θα δώσει τον παράδεισο και σε κάθε αμαρτωλό. Εγώ ήμουν χειρότερος