Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Κυριακή B΄ Λουκά

Το  κλειδι

(+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)


«Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως»   (Λουκ. 6,31)
κούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο Εὐαγγέλιο. Θέλω νὰ πιστεύω, ὅτι ἀγαπᾶτε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸ διαβάζετε τακτικά, καθημερινῶς. Καὶ ὄχι μόνο τὸ διαβάζετε, ἀλλὰ καὶ προσπαθεῖτε νὰ τὸ ἐφαρμόσετε στὴ ζωή σας.
Ὑπάρχουν ὅμως ἄλλοι, ποὺ ἅμα τοὺς πῇς, Διάβασε Εὐαγγέλιο,  κάνουν ἕνα μορφασμὸ εἰρωνείας καὶ λένε· 


– Οὔφ,  καημένε! Τὸ Εὐαγγέλιο ἦταν γιὰ «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ».Τώρα πάλιωσε. Νέες ἰδέες, νέα συστήματα ἐπικρατοῦν στὸν κόσμο…
Τί ἔχουμε ν᾿ ἀπαντήσουμε σ᾿ αὐτούς; Δυστυχισμένοι ἄνθρωποι! Τὸ Εὐαγγέλιο δὲν παλιώνει. Μένει αἰώνιο. Ὅπως ὁ ἥλιοςδὲν παλιώνει, ἔτσι καὶ τὸ Εὐαγγέλιο. Εἶνε ἥλιος πνευματικὸς ποὺ φωτίζει τὸν κόσμο. Ἀπόδειξις ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο δὲν παλιώνει εἶνε καὶ τὰ σημερινὰ λόγια του. Τί μᾶς λέει; «Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως» (Λουκ. 6, 31).
Δώδεκα λέξεις. Ἀλλὰ μέσα σ᾿ αὐτὲς τὶς δώδεκα λέξεις περικλείονται τὰ πάντα. Ὁ Κύριος μᾶς δείχνει τὸν τρόπο

Φιλικό ιστολόγιο του Πατριάρχη συκοφαντεί τους αποτειχισμένους

 

κ. Ανδριόπουλος, καιρό τώρα, δημοσιεύει στὸ ἱστολόγιό του «Ἰδιωτικὴ Ὁδός», κείμενα τοῦ ἀνεπιτυχῶς θεολογοῦντος φιλολόγου-θεολόγου κ. Νούση.
Ὁ κ. Νούσης ἐπιτίθεται τελευταίως στὸν π. Εὐθύμιο καὶ τοὺς ἀκολουθοῦντας τὴν ὁδὸ τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Ἐπισκόπους, καὶ ἀποδίδει θέσεις ποὺ ὁ π. Εὐθύμιος δὲν πρεσβεύει. Καὶ τὸ κάνει αὐτό, ἢ ἐπειδὴ δὲν ἔχει διαβάσει τὰ βιβλία του, ἢ -ἂν τὰ ἔχει διαβάσει- ἐπειδὴ τὰ ἔχει διαβάσει ἀποσπασματικὰ καὶ τὰ ἔχει ἀφομοιώσει στρεβλά.
Εἴτε τὸ ἕνα συμβαίνει, εἴτε τὸ ἄλλο, ἀπὸ τὰ γραπτὰ τοῦ κ. Νούση, ἀπουσιάζουν Πατερικὰ κείμενα ποὺ νὰ ἀντικρούουν τὶς θέσεις τῶν Πατέρων, ἑκατοντάδες κείμενα τῶν ὁποίων  χρησιμοποίησε ἕως τώρα ὁ π. Εὐθύμιος στὶς περίπου 1000 (χίλιες) σελίδες ποὺ ἀφιέρωσε γιὰ τὸ θέμα.
Τὰ κείμενα τοῦ κ. Νούση, ὡς ἐκ τούτου, κυριαρχοῦνται ἀπὸ ἕνα μεταπατερικὸ πνεῦμα, ἀφοῦ κάτω ἀπὸ μιὰ ἐπίπλαστη ἐκκλησιαστική-θεολογικὴ γλῶσσα, ὑποκρύπτεται ἡ ἄγνοια τῆς διδασκαλίας τῶν Πατέρων, τὴν ὁποία προσπαθεῖ νὰ καλύψει μὲ ὡραιόλογα λεκτικὰ κατασκευάσματα καὶ ἀκροβατικὲς ὀρθολογικὲς ἑρμηνευτικὲς κατασκευές.
Δὲν κατάλαβε ὁ κ. Νούσης, ὅτι στὴν περίπτωση τῶν συγγραφῶν τοῦ π. Εὐθυμίου, δὲν πρόκειται ἀκριβῶς περὶ ἑρμηνείας τῶν Πατερικῶν κειμένων, ἀλλὰ περὶ παραθέσεως τῆς ἰδίας τῆς διδασκαλίας τους (θεωρητικῆς καὶ πρακτικῆς) κατοχυρωμένης καὶ δικτυωμένης μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ ἐκφράζεται ἡ "συμφωνία τῶν Πατέρων" (consensus patrum) στὸ θέμα τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ἡ δὲ ἀναίρεσή τους, δὲν μπορεῖ νὰ γίνει μὲ ἄλλο τρόπο, παρὰ μόνο μὲ τὴν παράθεση πατερικῶν κειμένων ποὺ νὰ ἀναιροῦν τὰ ἀνάλογα πατερικὰ κείμενα.
Ἂν δηλαδὴ γιὰ κάτι δὲν μπορεῖ νὰ κατηγορηθεῖ ὁ π. Εὐθύμιος, εἶναι ὅτι χρησιμοποιεῖ "τσιτάτα" ἀπὸ τοὺς Πατέρες, ἀποφθέγματα καὶ ἐπιλεγμένες φράσεις, ἀποκομμένες ἀπὸ τὴν ἐννοιολογικῆς τους συνάφεια· ἀντίθετα παρουσιάζει τὸ πνεῦμα τους, ὅπως ἐνσαρκώνεται στοὺς λόγους τους. Γι' αὐτὸ καὶ κανεὶς ἕως τώρα, παρὰ τὶς παρακλήσεις του, δὲν ἐπεχείρησε νὰ ἐλέγξει τὶς θέσεις του συστηματικά. Οἱ ἀντιτιθέμενοι ἀρκοῦνται σὲ ἀπαξίωση καὶ σπίλωση τοῦ προσώπου του καὶ στὴν δαιμονοποίησή του.
Ἔχοντας ὑπ' ὄψιν μας ὅλα αὐτά, ἀποφύγαμε ἕως τώρα νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸν κ. Νούση καὶ τὸ ἱστολόγιο ποὺ τὸν φιλοξενεῖ, γιὰ πολλοὺς λόγους.
Σημερινό, ὅμως, δημοσίευμα τῆς "Ἰδιωτικῆς Ὁδοῦ" μᾶς ἀνάγκασε νὰ μιλήσουμε, γιατὶ ἐπιτίθενται πλέον μὲ ἀνοίκειο καὶ συκοφαντικὸ τρόπο ἐναντίον μας. Γι’ αὐτὸ ἀποφασίσαμε νὰ ἀπαντήσουμε (χωρὶς διάθεση συνεχείας), ὑποσημειώνοντας ὅτι δικαίωμά τους εἶναι νὰ ἐξασκοῦν κριτικὴ στὶς θέσεις μας (τὸ ἐπιζητοῦμε), ἀλλὰ δὲν εἶναι δικαίωμά τους νὰ συνεχίσουν νὰ μᾶς συκοφαντοῦν καὶ διαβάλλουν ἔμμεσα ἢ ἄμεσα. Στὴν τελευταία περίπτωση ἐπιφυλασσόμεθα παντὸς νομίμου δικαιώματός μας.
Δημοσιεύουμε τὸ σχόλιο ποὺ ἔστειλε μέλος μας στὴν «Ἰδιωτικὴ Ὁδό», τὸ ὁποῖο καὶ ἀνάρτησε, παρὰ τὶς διαφορετικὲς δηλώσεις της.

κ. νδριόπουλε
πειδ κ. Νούσης κα σες προσωπικ μς συκοφαντετε κα μς διασύρετε, παρακαλ ν δημοσιεύσετε ατ τ σχόλιό μου.
πορ κατ’ ρχάς, μ τν νοοτροπία το στολογίου σας. π τ μία χετε δηλώσει πανειλημμένως τι δν θέλετε διάλογο μ τος ποτειχισμένους κα δν φιλοξενετε σχόλιά τους στ στολόγιό σας. (Πράγματι, δοκίμασα κα εδα τι ατ σχύει, φο σς στειλα να σχόλιο σχετικό, κα δν τ δημοσιεύσατε).
π τν λλη, φιλοξενετε ρθρα το κ. Κ. Νούση ναντίον μας, κα πιπλέον το πιτρέπετε ν μς προκαλε κα διασύρει, σχυριζόμενος τι μες τν ποτιμομε δν χουμε τί ν παντήσουμε, γι’ ατ κα «δν παντμε στ ρθρα πο γράφει ναντίον μας», τ στιγμ πο κατ δήλωση το στολογίου δν πρόκειται ν δημοσιεύσετε τ ρθρα μας!!!
σον μ φορ προσωπικά, χετε δημοσιεύσει 2 3 ρθρα στ ποα μ ναφέρει κ. Νούσης νομαστικά. ξηγ τι δν πάντησα, διότι θεώρησα τι τ ρθρα το κ. Νούση εναι ωλα γιοπατερικά, στηρίζονται στν ρθολογισμό, κφράζουν μι ρρωστημένη χθρότητα ναντίον μας κα διαστρέφουν σα γράφουμε. Δυ φορς πο στειλα κάποιο νώνυμο σχόλιο (σχετο μ τος ποτειχισμένους) κα τ δημοσιεύσατε, διαπίστωσα τι πάντηση πο δωσε κ. Νούσης, δν φοροσε τν οσία το θέματος, λλ’ πως ο Χιλιαστές, πηδοσε π τ να θέμα στ λλο μ παντώντας γι τ δι τατα. ταν ναγκάστηκα ν πιμείνω, ζητώντας συγκεκριμένη πάντηση, γινα δυσάρεστος σ σς, κα τ σχόλιό μου ...λογοκρίθηκε, δν ναρτήθηκε!
Κάτι παρόμοιο κάνει κ. Νούσης κα στ τελευταο ρθρο, στ ποο γράφει γι τος ποτειχισμένους κα τν π. Εθύμιο, χωρς νθρωπος ν χει διαβάσει ν χει καταλάβει ,τι διάβασε π τ συγγράμματά του, ποδεικνύοντας τσι, τι δν χει καταλάβει, τί ννοε π. Εθύμιος μ σα γράφει.

λα ατ ναγκάζομαι ν σς τ γράψω προλογικ-πεξηγηματικά, γι ν μιλήσω γι τν τελευταία νάρτησή σας. Σ’ ατν προλογίζοντας τ ρθρο το κ. Νούση, περβαίνετε τ σκαμμένα, μς ταυτίζετε μ τος «Χρυσαυγίτες», παρόλο πο πιμελς ποφεύγουμε ν πάρουμε πολιτικ θέση πρ κομμάτων, χουμε διαφωνήσει δέ, μ θέσεις το στολογίου «ποτείχιση» σ’ ατ τ συγκεκριμένο θέμα (κα εναι παράδεκτο ν μς ταυτίζετε μαζί του, πειδ ς ποτειχισμένος ναδημοσιεύει τ κείμενά μας). Παρόλα ατ σες μς ταυτίζετε κα μς συκοφαντετε νεπίτρεπτα, γράφοντας γι λους τος ποτειχισμένους, τι «ο χαρακτηρισμο πο κσφενδονίζουν δηλώνουν τς δολοφονικς προθέσεις τους»!
Τοτο εναι φανερ συκοφαντικ κα παρακαλ, σον φορ τ πρόσωπό μου, ς να κ τν διαχειριστν το στολογίου "Πατερικ Παράδοση" ν τ διορθώσετε.
Σημάτης Π.

Υ.Γ.: κ. Νούσης, πο δν χει καταλάβει τς θέσεις τν Πατέρων περ το θέματος, κα δν χει διάθεση ν διαλεχθε μαζί μας (γράφοντας π να στολόγιο πο ποκλείει τ Διάλογο μ τος ποτειχισμένους), σημειώνει:
 «Διευκρινίζοντας, μάλιστα, (ννοε κ. Νούσης τν π. Εθύμιο Τρικαμην) μ ποκλειστικ προσωπικ τρόπο τς προϋποθέσεις νέργειας τς Χάρης στος Οκουμενιστς (τουτέστιν λους μας σχεδόν), μο δίνει τ δυνατότητα κα τ δικαίωμα ν τν ρωτήσω ελόγως μ τ σειρά μου: φο πάρχει Χάρη, στω κα οκονομικς, γιατί ν ξέλθει κα ν μν πολεμήσει π μέσα, ντς τν τειχν;».
ν εχε διαβάσει τ βιβλία το π. Εθύμιου κα τ κείμενα πο δημοσιεύουμε, θ καταλάβαινε τι ο γιοι Πατέρες κα ο πιστοί, πο ν τος αἰῶνες πομακρύνθηκαν π τος αρετικος (δήλ. διέκοψαν τ μνημόσυνο ποτειχίστηκαν), δν σχυρίστηκαν τι θεία χάρη νεργοσε μόνο σ’ ατούς. ν δέ, θέλει ν μιλήσουμε σ πίπεδο Κανόνος (το ΙΕ΄), Κανόνας δν λέγει κάτι τέτοιο, οτε π. Εθύμιος σχυρίστηκε ποτ κάτι τέτοιο. Κανόνας λέγει πλά: ταν πάρχουν ψευδο-ποιμένες πομάκρυνση π ατος τουλάχιστον πιτρέπεται (δν πεισέρχομαι δ στ δυνητικ προαιρετικό)· τι σοι ποτειχίζονται πράττουν καλά, χουν τν ελογία τς κκλησίας, εναι ντός της κκλησίας, λλ χωρίζονται π τν κηρύττοντα αρεση πίσκοπο, στω κα τν παραμικρ αρεση. Κι ν πιτρέπει τν ποτείχιση, κτς π τ παράδειγμα τν γίων, κα κάποιος Κανόνας (πο ρμηνεύει, κωδικοποιε κα πισημοποιε τ στάση τους), γιατί θ μς τ παγορεύσει κ. Νούσης;
Κι χει ποδειχθε μ συγκεκριμένα στοιχεα τι Οκουμενισμς εναι Παναίρεση κι χι μ τάχα «ρευστς ρμηνευτικς δηλώσεις κα συμπροσευχητικ πεπραγμένα», πως σχυρίζεται κ. Νούσης. Οκουμενισμς χαρακτηρίστηκε ς παναίρεση, π τν γ. ουστνο Πόποβιτς πο κοιμήθηκε, πρν γίνουν γνωστς ο υοθετούμενες π τ Φανάρι αρετικς δοξασίες το Ζηζιούλα κα παρκς καταδειχθον! (σχάτως μάλιστα, ο ΡΙΖΕΣ τν αρέσεων πισημαίνονται κα νευρίσκονται σ Παπικ κα φιλοπαπικ κείμενα -κατ’ ξοχν σ ατ τς Β΄ Βατικανς- κα παρουσιάζονται π στολόγο).
Κλείνοντας, θ θυμήσω τι πικαλεται π. Εθύμιος κα τ παράδειγμα το γ. Μαξίμου το μολογητο (κα μ μς πε κ. Νούσης, τι δν μπορομε ν τ πικαλεσθομε, πειδ δν εμαστε γιοι πως κενος), πο ρνιόταν τι κφράζουν τν κκλησία ο τότε κανονικο Πατριάρχες (πως σήμερα ο Οκουμενιστς Πατριάρχες), φόσον βρίσκονταν στν αρεση το Μονοθελητισμο κα εχε διακόψει τν κοινωνία μ ατούς!