Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Περί Εθνομάρτυρος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ. Η Απάντηση του π. Ευθύμιου Τρικαμηνά προς κ. Κ. Νούση


«...θά προσκαλέσω τόν κ. Νούση καί οονδήποτε λλον νά καταθέσουν καί ατοί νάλογα στοιχεα σχετικά μέ τήν προσωπικότητα το Χρυσοστόμου Σμύρνης, τά ποα νά συνηγορον πέρ τς γιότητός του νά διαψεύδουν τά δικά μας.
Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ νομίζω θά ἀποδειχθῆ, ἄν ἐμεῖς εἴμεθα ἁγιομάχοι ἤ αὐτοί εἶναι ὑπερασπιστές καί  νεοεποχιτῶν ἁγίων, φτιαγμένων στά μέτρα τῶν Μασόνων καί τῶν Οἰκουμενιστῶν μέ τελικό σκοπό τόν ἐρχομό τοῦ Ἀντιχρίστου» (π. Εθ. Τρικαμηνς)
 

πειδή μοῦ ἀπεστάλη σέ φωτοαντίγραφο ἕνα δημοσίευμα ἀπό τό ἱστολόγιο «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ» γραμμένο ἀπό τόν θεολόγο κ. Κώστα Νούση, σχετικά μέ τήν ἁγιότητα τοῦ ἐθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης, ἐθεώρησα ἀναγκαῖο νά ἀπαντήσω, ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι ἔχω μελετήσει ἐπισταμένως τόν ἐν λόγῳ ἐθνομάρτυρα, ἀπό τήν ἐποχή τῆς ἁγιοποιήσεώς του καί θεωρῶ ὅτι ἡ ἁγιοποίησις αὐτή εἶναι μοναδική, πρωτάκουστη, ἀσυμβίβαστη κατά πάντα μέ ὅλο τό Ὀρθόδοξο ἁγιολόγιο, καί ἀπολύτως προσαρμοσμένη στίς ἀπαιτήσεις καί κατευθύνσεις τῆς Ν. Ἐποχῆς καί τοῦ Ἀντιχρίστου.
Θά προσπαθήσω λοιπόν, προκειμένου νά δοθῆ ἡ κατά τό δυνατόν ὁλοκληρωμένη εἰκόνα τῆς προσωπικότητος τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης, νά μήν καταπιαστῶ μέ τήν φιλολογία καί τίς θεωρίες τοῦ κ. Κ. Νούση, διότι αὐτά ἔχουν ἀποδειχθῆ ὅτι παραποιοῦν τήν ἀλήθεια, ἀποπροσανατολίζουν καί ὁδηγοῦν εἰς ἕνα λαβύρινθο ἀτερμόνων συζητήσεων εἰς τίς ὁποῖες τελικῶς δέν ἐξάγεται συμπέρασμα ἤ ἕκαστος ἐξάγει τά συμπεράσματα πού τόν ἐξυπηρετοῦν.
Διά τόν λόγον αὐτόν θά παρουσιάσω περιληπτικά τά «πιστεύω» τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης, τήν ἰδεολογία του καί τήν ὅλη πορεία τῆς ἐπιγείου ζωῆς του, ὥστε νά ἀποδειχθῆ, κατά τόν πλέον ἀνάγλυφον καί πειστικόν τρόπο, ὁ σκοπός τῆς ἁγιοποιήσεως καί ἡ ἐκ διαμέτρου εἰκόνα του μέ τούς ὄντως Ἁγίους. Τελικῶς θά προσκαλέσω τόν κ. Νούση καί οἱονδήποτε ἄλλον νά καταθέσουν καί αὐτοί ἀνάλογα στοιχεῖα σχετικά μέ τήν προσωπικότητα τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης, τά ὁποῖα νά συνηγοροῦν ὑπέρ τῆς ἁγιότητός του ἤ νά διαψεύδουν τά ἰδικά μας.
        Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ νομίζω θά ἀποδειχθῆ, ἄν ἐμεῖς εἴμεθα ἁγιομάχοι ἤ αὐτοί εἶναι ὑπερασπιστές καί ὑπασπιστές νεοεποχιτῶν ἁγίων, φτιαγμένων στά μέτρα τῶν Μασόνων καί τῶν Οἰκουμενιστῶν μέ τελικό σκοπό τόν ἐρχομό τοῦ Ἀντιχρίστου.
        Ἐξ’ ἀρχῆς ἀναφέρω ὅτι δι’ αὐτά τά ὁποῖα θά καταθέσω ὡς στοιχεῖα, ἔχω καί τά ἀνάλογα κείμενα τά ὁποῖα πιστοποιοῦν τά συμπεράσματα καί τούς χαρακτηρισμούς μας. Αὐτά τά κείμενα εἶναι ἀποκλειστικά ἀπό τούς βιογράφους του, ἀπό τίς ἐπιστολές του καί τά συγγράμματά του. Δηλώνω δέ ἐκ τῶν προτέρων ὅτι, ἄν ἐν τέλει εὑρεθῆ στό ὀρθόδοξο ἁγιολόγιο, ἕνας μόνον ἅγιος, ὁ ὁποῖος νά εἶχε ὄχι ὅλα αὐτά «τά πιστεύω» καί τά γνωρίσματα, ἀλλά ἔστω δύο ἤ τρία ἀπό αὐτά, ἐγώ θά ἀναιρέσω ὅλα τά γραφόμενά μου καί θά ὑποταχθῶ εἰς τήν ἀπόφασι τῆς ἁγιοκατατάξεώς του.
        Ἡ εἰκόνα λοιπόν καί ἡ προσωπικότης τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης ἦταν ἡ ἑξῆς:
        1. Εἰς τά θέματα τῆς πίστεως ἐναυάγησε πλήρως καί ὁλοσχερῶς σέ σημεῖο