Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Ημέτερος εί, ή εκ των υπεναντίων;
Μέ μεγάλη μας ἔκπληξη διαβάσαμε στόν τοπικό τύπο τῆς πόλης τοῦ Βόλου, τήν παρουσία τοῦ Μοναχοῦ (ἐντεταλμένου ἐπί τῶν αἱρέσεων τῆς Ι. Μητροπόλεως Κασσανδρείας) π. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη στήν ἀντιαιρετική  ἡμερίδα γιά νέες οἰκογένειες, πού διοργάνωσε ἡ Μητρόπολη Δημητριάδος, ὁ ὁποῖος ὡς εἰσηγητής ἀνέπτυξε τό θέμα:  «Κίνδυνοι γιά τούς νέους καί τίς οἰκογένειες ἀπό τίς σέκτες καί τρόποι ἀντιμετωπίσεως». Ἴσως κάποιος ἀναρωτηθεῖ, γιατί νά προκαλέσει ἔκπληξη ἡ παρουσία τοῦ ἐν λόγῳ Μοναχοῦ σέ μία ἀντιαιρετική ἡμερίδα, ἀφοῦ μάλιστα εἶναι καί ὁ πλέον ἁρμόδιος, ὡς ἐντεταλμένος ἐπί τῶν αἱρέσεων ἄλλης Μητροπόλεως, νά μιλήσει γιά τά θέματα αὐτά καί νά ἐνημερώσει τούς νέους καί τίς  οἰκογένειες γιά τόν κίνδυνο πού διατρέχουν.

Ὁ σεβαστός Μοναχός π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, γιά ὅσους δέν γνωρίζουν, ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια (γιά πρώτη φορά τόν ἀκούσαμε  τό ἔτος 2000 στό Μοναχικό Συνέδριο στά Μετέωρα παρουσίᾳ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τότε Ἀθηνῶν κ. Χριστόδουλου καί μᾶς χαροποίησε ἰδιαίτερα μέ τίς θέσεις του), συμμετέχει σέ ὅλα σχεδόν τά ἀντιοικουμενιστικά συνέδρια, ἡμερίδες, συνάξεις, ὁμιλίες–ἐκδηλώσεις σέ διάφορες μητροπόλεις, εἴτε ὡς εἰσηγητής, εἴτε ὡς συντονιστής, εἴτε ὡς γραμματέας τῶν συντονιστικῶν ἐπιτροπῶν  τῶν συνεδρίων–ἡμερίδων αὐτῶν. Εἶναι λοιπόν δεδηλωμένος ἀντιοικουμενιστής, ἐργάζεται ἀδιαλείπτως ἐδῶ καί χρόνια γιά τήν ἐνημέρωση τῶν πιστῶν γιά τήν Παναίρεση τῆς ἐποχῆς μας, εἶναι δέ καί σύμβουλος ἐκδόσεως τοῦ Περιοδικοῦ «ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ», τό ὁποῖο καί αὐτό δημοσιεύει ἄρθρα ἀντιαιρετικά καί κυρίως ἀντιοικουμενιστικά.
Σέ πρόσφατη μάλιστα ἡμερίδα, πού διοργανώθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Πειραιῶς, μετεῖχε ὡς μέλος τῆς γραμματείας τῆς συντονιστικῆς ἐπιτροπῆς. Στήν συγκεκριμένη ἡμερίδα καταγγέλθηκε ἐπισήμως ἡ Ἀκαδημία τῶν Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Μητροπόλεως Δημητριάδος ἄμεσα καί ἔμμεσα  φωτογραφήθηκε ὁ ἠθικός αὐτουργός–ἱδρυτής αὐτῆς ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, ὁ ὁποῖος εἶναι ὀπαδός τῆς «μεταπατερικῆς θεολογίας», οἰκουμενιστής, νεωτεριστής, καινοτόμος, σύμφωνα  καί μέ τήν ἀποκαλυπτική εἰσήγηση τοῦ ἐρευνητοῦ κ. Ι. Μαρκᾶ στήν ἐν λόγῳ ἡμερίδα.
Ἐξάλλου ἡ  ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος» εἶχε δημοσιεύσει σέ πληθώρα φύλλων της, ὁλόκληρα ἄρθρα καί μάλιστα πρωτοσέλιδα γιά τήν δράση τοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος καί τήν σχέση του μέ τήν αἵρεση της Μεταπατερικῆς Θεολογίας, τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς νεοφανοῦς Λειτουργικῆς Ἀναγέννησης (μεταγλώττισης τῶν κειμένων τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, τῶν Εὐχῶν καί Μυστηρίων τῆς Θ. Λατρείας μας).
Συνεπῶς εἶναι πασίγνωστες οἱ θέσεις τοῦ συγκεκριμένου Μητροπολίτου, ἡ γραμμή πού ἀκολουθεῖ, καθώς καί ἡ συμπόρευσή του μέ τούς Οἰκουμενιστές τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Π.Σ.Ε. καί ἄλλων διεθνῶν Ὀργανισμῶν  (Πατριάρχη Βαρθολομαίου, Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα, τῶν θεολόγων Π. Βασιλειάδη καί Γ. Μαρτζέλου κἄ.).
Εἶναι γνωστή ἐπίσης ἡ συμμετοχή του καί προδοτική ἀποδοχή τῶν ὅσων ὑπεγράφησαν στήν Θ’ Συνέλευση τοῦ Π.Σ.Ε. στό Πόρτο Ἀλέγκρε ἐκ μέρους τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ἡ συμμετοχή του –τῇ παρουσίᾳ Καρδιναλίων καί ἀλλοθρήσκων– σέ Θ. Λειτουργία στόν Ἅγ. Ἀπολλινάριο τῆς Ραβέννας, κατὰ τὴν ὁποία μετέδωσαν τή Θ. Κοινωνία σέ αἱρετικούς, οἱ θέσεις του  γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τή χειροτονία τῶν γυναικῶν, τό ἄβατον τοῦ ἁγ. Ὄρους, τόν θρησκευτικό τουρισμό  κλπ., κλπ.
Μέ λίγα λόγια ὁ συγκεκριμένος Μητροπολίτης εἶναι ὀπαδός τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τήν ὁποία κατεδίκασε ἀπό ἄμβωνος καί ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κατά τήν ἀνάγνωση τῶν ἀναθεμάτων κατά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας πρίν δύο χρόνια στόν Μητροπολιτικό ναό τοῦ Πειραιᾶ.
Καὶ ἐδῶ λοιπόν στοιχειοθετεῖται ἡ ἔκπληξη, ἡ ἔνσταση καί ἡ διαμαρτυρία μας γιά τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, ἕνα γνωστότατο ἀντιοικουμενιστή, ὅπως ἐξάγεται ἀπό τό ὅλο του βιογραφικό σημείωμα, τό ὁποῖο γέμει ἀπό ἐνέργειες καί παρουσίες πού δηλώνουν σαφέστατα ὅτι ἀγωνίζεται γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς παναιρέσεως αὐτῆς, ἡ ὁποία κατατρώγει, γιά παραπάνω ἀπό ἕναν αἰῶνα, τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐφ’ ὅσον λοιπόν, εἶναι γνωστές οἱ ἐνέργειες καί θέσεις τοῦ οἰκείου μας Ἐπισκόπου, ὅπως ἐπίσης καί τό γεγονός ὅτι ὑπάρχουν πιστοί πού ἔχουν ἀποτειχισθεῖ ἀπό αὐτόν λόγῳ τῆς συμπορεύσεώς του μέ τήν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, πῶς στέκεται, πῶς δικαιολογεῖται ἡ παρουσία τοῦ π. Ἀρσενίου στήν ἐν λόγῳ ἡμερίδα; Δέν ἀποτελεῖ μέγα σκάνδαλο; Δέν δηλώνει ἡ ἐκεῖ παρουσία του, δίπλα στόν Οἰκουμενιστή Ἐπίσκοπο νά εἰσηγεῖται γιά τίς νεοφανεῖς αἱρέσεις πού πλήττουν τίς νέες οἰκογένειες, ἀλλά καί οἱ φιλοφρονήσεις πού ἀνταλλάχτηκαν, συμπόρευση μέ τήν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τήν ὁποία μόνο μέ τά λόγια καί στά χαρτιά καταπολεμεῖ ὁ Μοναχός Ἀρσένιος;
Μήπως μετενόησε ὁ Δημητριάδος, ἀποκήρυξε τίς αἱρετικές θέσεις καί πράξεις του, συνέγραψε κάποιο λίβελλο ἐναντίον τοῦ Παπισμοῦ ἤ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί δέν πήραμε εἴδηση; Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀξιολογεῖ ὁ π. Ἀρσένιος ὅτι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο οἱ νέες οἰκογένειες ἀπό τίς διάφορες ὀλιγομελεῖς σέκτες, ἀπό τόν κίνδυνο πού διατρέχουν ἐξ  αἰτίας τῆς συμμετοχῆς τοῦ κ. Ἰγνατίου στή μεγάλη σέκτα τοῦ Π.Σ.Ε. ἤ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ἤ τῶν Λουθηρανῶν ἤ τῶν Ἀγγλικανῶν ἤ ὅποιων ἄλλων, μέ τούς ὁποίους συγχρωτίζεται τόσα χρόνια;
Πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι εἶναι πολὺ μεγαλύτερος ὁ δεύτερος κίνδυνος πού διατρέχουν οἱ πιστοί, καί κυρίως οἱ νέοι. Καί ὁ κίνδυνος καθίσταται ἀκόμα πιό μεγάλος ἀπό τή σύγχυση πού δημιουργεῖται, κυρίως ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, εὑρισκόμενος ἐδῶ καί χρόνια δίπλα στά μεγάλα ὀνόματα τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγῶνος (π. Θεοδ. Ζήση, π. Γεωργ. Μεταλληνοῦ, π. Ἀθαν. Ἀναστασίου, π. Γεωργ. Καψάνη κλπ.) ἐνῶ  ἔχει δηλώσει ἤδη τήν ταυτότητά του, τώρα εἰσηγεῖται –μαζί μέ τήν ἐλίτ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ– γιά αἱρέσεις ὑποδεέστερες, μικρῆς ἐμβέλειας καί ἐλάχιστα διακινούμενες στόν ἑλλαδικό χῶρο.
Θά περίμενε κανείς, ὅπως εἶναι εὔλογο ἀπό ὅσα παραθέσαμε, ὁ ἐντεταλμένος ἐπί τῶν αἱρέσεων, π. Ἀρσένιος, ὄχι μόνο νά ἀρνηθεῖ τήν πρόσκληση γιά νά παραστεῖ ὡς εἰσηγητής στήν ἐν λόγῳ ἡμερίδα, ἀλλά καί νά ἐλέγξει τόν συγκεκριμένο Μητροπολίτη δημοσίως, γιά τό ὅτι κηρύσσει γυμνῇ τῇ κεφαλῇ τήν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τήν ὁποία ὁ π. Ἀρσένιος καταγγέλει ἐδῶ καί χρόνια, καί ὄχι νά συνεργάζεται μαζί του γιά τήν  ἐνημέρωση γιά ὑποτιθέμενο κίνδυνο ἀπό ἄλλες αἱρέσεις καί σέκτες. Εἶναι προκλητικότατο νά δέχεται τήν πρόσκληση νά μιλήσει σέ ἕνα χῶρο πού ἔχει ὀνομασθεῖ ἀπό πολλούς ὡς ἐργαστήρι αἱρετικῶν θέσεων καί ἀπόψεων καί ἀπό ἕνα βῆμα στό ὁποῖο ἀνέβηκαν καί μίλησαν αἱρετικοί, ἑτερόδοξοι καί ἀλλόθρησκοι, ἀκόμη καί παστόρισσες ὁλόκληρης τῆς ὑφηλίου.
Μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν προσέγγιση γίνεται πλέον κατάδηλο τό γιατί δέν μπορεῖ νά ἀντιμετωπισθεῖ πλέον ἡ γάγγραινα αὐτή τῆς αἱρέσεως τῆς ἐποχῆς μας, καθόσον οἱ ἀντι-οικουμενιστές συμφύρονται καί συγχρωτίζονται μέ τούς Οἰκουμενιστές· ἀλληλοαφορίζονται, ἀλλά συνεργάζονται στενά· ἀλληλοκατηγοροῦνται, ἀλλά στήν οὐσία συμπορεύονται καί, κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, ἡ δευτέρα πλάνη εἶναι χειροτέρα τῆς πρώτης!
Ἀπό τήν δεδηλωμένη αἵρεση μπορεῖ κάποιος νά προφυλαχθεῖ, διότι εἶναι εὐδιάκριτη, ἀλλά ἀπό τή διγλωσσία, τήν φαρισαϊκή συμπεριφορά καί τήν ἀντορθόδοξη ἰησουΐτικη μέθοδο ἀντιμετώπισης τῆς αἱρέσεως,

Δημοσίευμα για το ύφος επιστολής του π. Παύλου Δημητρακόπουλου

ΓΙΑΤΙ  ΤΕΤΟΙΟ  ΥΦΟΣ!!!

Δημοσιεύουμε ἀνάρτηση τοῦ  ἱστολογίου augoustinos-kantiotis, ποὺ ἀναφέρεται στὸ ἀπαράδεκτο ὕφος τῆς ἐπιστολῆς τοῦ ἀρχιμ. Παύλου Δημητρακόπουλου πρὸς τὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ.

 Πηγή: www.augoustinos-kantiotis.gr

p.Aug.-p.-E. 
 Ο εκπρόσωπος επί των αιρέσεων της Μητροπόλεως Πειραιώς Αρχιμανδρίτης Παυλος Δημητρακοπουλος μιλά άσχημα και με υπεροψία σ” έναν ταπεινό εργάτη της Εκκλησίας τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά και λέει·
  • «Ο επισκοπος μας σας εκαμε την χαρι να σας καλεση, ουχι ακινδυνως υπερβαινοντας το γεγονος ότι προσφατως δια αποφασεως συνοδικου δικαστηριου εχετε καθαιρεθη από τον βαθμον του πρεσβυτερου και υποβιβασθη εις την ταξιν των μοναχων, πραγμα που εκκλησιολογικα και ιεροκανονικα δυσχεραινει την μεθ’ υμων κοινωνια, διοτι υμεις θεωρειτε εαυτον ως ιερομοναχον, μη αναγνωριζων την καθ’ υμων συνοδικην αποφασιν. Από την εποχη της καθαιρεσεως υμων εχετε αλλα παραδειγματα Μητροπολεων που σας εκαλεσαν ως ομιλητη στην επαρχια τους, και μαλιστα σε επισημη ημεριδα, οργανουμενη από την Μητροπολι;».
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο π. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΣΟ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ ΜΙΛΑ Ο π. ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΑΙΡΕΘΗΚΕ;
Ο π. Ευθύμιος είναι ένας αγωνιστής ιερομόναχος. Δεν γράφτηκε ποτέ στους καταλόγους της Μητροπόλεως για μισθοδοσία. Ηταν και είναι άμισθος κληρικός. Δεν κατοικεί σε ωραίο μοναστήρι με ανέσεις ούτε σε κάποιο αναπαυτικό διαμέρισμα, αλλά σε μια σπηλιά του Κισσάβου, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και χωρίς καμία άνεση. Ειναι αρχιμανδρίτης – ασκητής.
ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕ Η ΣΥΝΟΔΟΣ
Το θάρρος και η παρρησία του π. Ευθυμιου να ελέγχει τις παρανομίες κάποιων κακών επισκόπων, στα θέματα της πίστεως, ακόμα και μέσα στο συνοδικό δικαστήριο έγινε αιτία να σκληραίνουν ακόμη περισσότερο μερικοί δεσποτάδες και να τον καθαιρέσουν, στις 30.8.2006.
Η Ι. Συνοδο δεν καθαιρεί καταχραστάς, ανήθικους και ανωμάλους ρασοφόρους, που άρχισαν να εισβάλουν, προς τιμωρία μας, και μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εναν δεσπότη μόνο αναγκάστηκε να καθαιρέση, κάτω από την πίεση της δικαστικής εξουσίας και τον σκανδαλισμό όλων των Ελλήνων. Αυτόν τον δεσπότη που βρωμούσε απ” όπου και αν τον έπιανες, χίλιους δυο τρόπους μηχανεύτηκε για να τον βγάλει από τον Κορυδαλλό. Αν δεν εύρισκε μεγάλη αντίδραση από τον λαό, θα τον επαναφέρει στις τάξεις της Ιεραρχίας, γιατί είναι εκλεκτός των μασόνων και του πατριάρχη Βαρθολομαίου!
π. Παυλε με θλίψη διαβασαμε σε ιστολόγια την επιστολή που στείλατε στον π. Ευθύμιο και μας πικράνατε. Ενα μόνο μικρό απόσπασμα δημοσιεύσαμε.
Να ξέρετε ότι έτσι δεν κερδίζονται οι μάχες κατά των αιρετικών. Βρισκόμαστε σε χρόνια δύσκολα, μπαίνουμε όπως βλέπουμε σε χρόνια Αποκαλύψεως και θα πρέπει να αγκαλιάζετε τους αγνούς αγωνιστάς για να δώσετε μαζί τη μάχη.
Ο π. Ευθύμιος αρκετά χρόνια έκανε υπακουή στην παράνομη καθαίρεση και κρέμασε το πετραχήλι του. Περίμενε την συμπαράσταση των αγωνιζομένων κληρικών, αλλ” αυτοί τον ξέχασαν. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έκανε αίτηση ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 21/2007 αποφάσεως του Δευτεροβαθμίου Συνοδικού Δικαστηρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όμως η Ι. Σύνοδος αρνείτο αυθαιρέτως και παρανόμως για πολλά χρόνια να αποστείλει το φάκελο της υποθέσεως του.
Αυτό τώρα που έκανε ο π. Ευθύμιος και αποτειχίσθηκε, ίσως σύντομα να το κάνετε και εσείς, αν πραγματικά αγωνίζεσθε για την Ορθοδοξία. Ο Γέροντας αγωνισθής ιεράρχης π. Αυγουστίνος Καντιώτης, που δεν προσχώρησε στις τάξεις των παλαιοημερολογιτών, παρ” ότι τους συμπαθούσε και έκανε μεγάλη προσπάθεια για να ενώση τις 3 παρατάξεις, για να καταφύγουν εκεί στις δύσκολες ημέρες του Αντιχρίστου οι χριστιανοί, δεν κατάφερε τίποτε. Δυστυχώς σήμερα το χάσμα στους παλαιοημερολογίτες έγινε ακόμη μεγαλύτερο, αφού εγιναν 9 οι παρατάξεις. Χρειάζεται κόσκινο για να κοσκινιστούμε όλοι οι χριστιανοί. Ευρισκόμενος στην Κάρυστο, στις 16 Απριλίου 1951 ο π. Αυγουστίνος έστειλε γράμμα στην Κοζάνη, σε πνευματικά του παιδιά και παλαιούς συνεργάτες της Εστίας συσσιτίων κατοχής (8.500 πιατων ημηρεσίως) και έγραφε:
  • «Αποτελούμεν ζώσαν διαμαρτυρίαν εντός των κόλπων της επισήμου Eκκλησίας. Ημείς οι ελέγχοντες ευεργετούμεν αυτήν απείρως και όχι οι κολακεύοντες θεολόγοι και ιεροκήρυκες, οι οποίοι κάμνουν τούμπες, αρκεί να τα έχουν καλά και να μη διωχθούν. Οπωσδήποτε ανατέλλει ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ. -Προβλέπω, ότι ο ΑΓΩΝ εναντίον σας θα προσλάβη ακόμη μεγαλυτέραν σφοδρότητα. Ο Σατανάς βάλθηκε να σας διαλύση. Ξεύρει αυτός τι ειμπορεί να προκύψη από αυτό το ταπεινό γκαράζ. Δεν ενθυμείσθε τον πόλεμον που υφιστάμεθα τας πρώτας ημέρας που ιδρύθη η Εστία; Εάν υπεκύπταμεν τότε, ο Σατανάς θα εθριάμβευε. Μας εβοήθησεν ο Θεός και εμείναμεν σταθεροί. Έτσι και τώρα. Ηνωμένοι με άρρηκτον αγάπην αντιστθήτε. «Αντίστητε τω Διαβόλω και φεύξεται αφ’ υμών». Άμα ίδη την υπομονήν και επιμονήν σας εις το έργον του Κυρίου, θα σας αφήση».
Δυο- τρεις δεκαετίες μετά, σε ομιλία του έλεγε:
  •  Θα έρθη καιρός που οι χριστιανοί δεν θα μπορούν να εκκλησιάζονται σε μεγαλοπρεπείς ναούς αλλά θα φεύγουν στις σπηλαίες και στα όρη για να υμνήσουν τον Θεό, γιατί τους μεγαλοπρεπείς ναούς θα τους έχουν καταλάβει αντίχριστοι ρασοφόροι.

Συνδιασκέπτονται για αιρέσεις ασἠμαντες, και αφἠνουν ἀνεξέλεγκτο τους Οικουμενιστές και τους μετα-πατερικούς Επισκόπους και θεολόγους!
 Οἱ Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις γιὰ τὶς αἱρέσεις, ποὺ συνέρχονται ἐδῶ καὶ 25 χρόνια, ἐπεσήμαναν πάνω ἀπὸ 400 αἱρέσεις καὶ παραθρησκευτικὲς ὁμάδες, τὶς ὁποῖες καὶ περιέλαβαν σὲ Κατάλογο ποὺ ἐξέδωσαν. Οἱ περισσότερες ἀπὸ αὐτές, εἴτε δὲν δραστηριοποιοῦνται στὴν Ἑλλάδα, εἴτε ἀριθμοῦν μερικὲς δεκάδες ἢ ἑκατοντάδες ὀπαδούς. Ὅμως, ἀπὸ τὸν κατάλογο ἀπουσιάζουν σκανδαλωδῶς οἱ κυριότερες ἀπὸ τὶς αἱρέσεις, ὅπως ὁ Παπισμός, ὁ Ἀγγλικανισμὸς  καὶ   ὁ  Οἰκουμενισμός!!!
Γιατί, οἱ Πανορθόδοξες αὐτὲς συνδιασκέψεις δὲν συζήτησαν  ποτὲ γιὰ τὶς παραπάνω μεγάλες αἱρέσεις; Ποιοῦ ἢ ποιῶν Ἐντολὲς ἐφαρμόζουν; Ἀπὸ ποιὸν παίρνουν κατευθύνσεις;
Οἱ συμμετέχοντες ἀντι-Οἰκουμενιστὲς κληρικοί, δὲν «πῆραν χαμπάρι» γι’ αὐτὴν τὴν σκόπιμη ἀπουσία συζητήσεως τῶν μεγάλων αἱρέσεων; Ἂν ναί, γιατί δὲν διαμαρτύρονται ἢ γιατί δὲν παραιτοῦνται ἀπὸ μιὰ στημένη Συνδιάσκεψη, ποὺ προσφέρει ἄλλοθι γιὰ νὰ καλύψουν, πίσω ἀπὸ ἀντιαιρετικὲς Συνδιασκέψεις, τὴν ἅλωση τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμό καὶ τὸν Παπισμό; Ἰδιαίτερα ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης ποὺ συμμετέχει χρόνια σὲ αὐτὲς τὶς Συνδιασκέψεις (ἀλλὰ καὶ ἄλλοι κληρικοί) πῶς δικαιολογοῦν αὐτὸ τὸ γεγονός;
Στὴ συνέχεια παραθέτουμε τὸν τόπο καὶ τὰ θέματα, μὲ τὰ ὁποῖα ἀσχολήθηκαν οἱ περισσότερες Συνδιασκέψεις τὶς τελευταῖες δεκαετίες (ἐκτὸς ἀπὸ τὶς πρῶτες  ποὺ δὲν βρήκαμε στὸ διαδίκτυο). Θὰ διαπιστώσετε ὅτι ἀπουσιάζουν θέματα γιὰ τὸν Οἰκουμενισμό καὶ τὶς ἄλλες μεγάλες «ἀδελφὲς ἐκκλησίες», ὅπως ἀπουσιάζουν