Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Ποιό τὀ ὄφελος;

Η ΤΡΑΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Καταγγελία τῆς αἱρέσεως, ἀλλὰ
...παραμονὴ στοὺς αἱρετικούς Ἐπισκόπους!

Μένει ἐκστατικὸς κάθε Ὀρθόδοξος ποὺ πονάει τὴν Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου καὶ σέβεται τὸν ἑαυτό του, καθὼς ἔρχεται ἀντιμέτωπος συνεχῶς μὲ τὴν ἑξῆς πραγματικότητα: σὲ καθημερινὴ βάση ἱερωμένοι, θεολόγοι, χριστιανικὰ ἱστολόγια ἀποκαλύπτουν καὶ
α) μιὰ καινούργια κακοδοξία σὲ κάποιο ἄρθρο, ὁμιλία, Ἐγκύκλιο τῶν ἡγητόρων τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ Πατριαρχῶν καὶ Ἐπισκόπων καὶ ἀκαδημαϊκῶν, συνήθως, θεολόγων,
β) μιὰ νέα ἐσκεμμένη συμπροσευχή, Ἡμερίδα, διαχριστιανικὴ ἢ διαθρησκειακὴ συνάντηση καὶ συμφωνία Ὀρθοδόξων καὶ αἱρετικῶν,
γ) κάποια νέα λειτουργικὴ κοινὴ ἐκδήλωση, κοινὸ γάμο, intercommunio καὶ «ἕνωση» μὲ τὶς διάφορες ὁμάδες τῶν αἱρετικῶν ὁμολογιῶν,
ἀλλά, ἡ ἀντίδραση ὅλων αὐτῶν ποὺ ἀποκαλύπτουν αὐτὲς τὶς προδοτικὲς γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐνέργειες εἶναι μηδενική. Μένουν ἱκανοποιημένοι μὲ τὴν ἀποκάλυψη, ἀρκοῦνται σ’ αὐτή, χωρὶς νὰ καταλαβαίνουν, οἱ ἀφελεῖς, ὅτι αὐτὴ ἡ ἀποκάλυψη τοὺς ἐκθέτει ἀνεπανόρθωτα, ἐφόσον δὲν ἀκολουθεῖται ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση, ποὺ αὐτὴ ἡ δημοσιογραφική τους ἐπιτυχία γεννᾶ:
Τὴν ἀπομάκρυνση δηλαδή, ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ψευδεπισκόπους, ψευτοποιμένες καὶ ψευτοθεολόγους ποὺ προάγουν τὴν ἐσχάτη αἵρεση τῆς ἱστορίας, τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ποὺ ἀμφισβητεῖ τὴ μοναδικότητα τοῦ σωτηριολογικοῦ ἔργου καὶ τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ.
 Ἐνοχλοῦνται μὲ λέξεις ὅπως "Ἀποτείχιση", "Διακοπὴ Μνημοσύνου", ἐπειδὴ οἱ ἔννοιες αὐτὲς ἔχουν ἀπὸ κάποιους κακοποιηθεῖ, καὶ δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν οὐσία ποὺ ἐκφράζει μὲ λίγες λέξεις ὁ μαθητὴς τῆς ἀγάπης: "Καὶ χαίρειν (τοῖς αἱρετικοῖς) μὴ λέγητε"! Πόσο μᾶλλον νὰ κοινωνᾶτε ἀπὸ τὰ χέρια τους!
  Δημοσιεύουμε στὴ συνέχεια ἀνάρτηση τοῦ ἱστολογίου «Κατάνυξις», ποὺ ἀποκαλύπτει τὴν αἱρετικὴ δράση τοῦ Πατριάρχη Ἀντιοχείας, μὲ τὸν ὁποῖο ἐπι-κοινωνοῦν ὅλα τὰ Πατριαρχεῖα καὶ οἱ Ἐκκλησίες, ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι καὶ κάποιος  (Ἱ. Μ. Πειραιῶς) ποὺ ἐπανειλημμένως ἔχει δηλώσει (τὴν μία φορὰ σὲ συνέντευξη στὸ Amen) ὅτι θὰ Διακόψει τὸ Μνημόσυνο τῶν αἱρετικῶν, ὅταν ἀντιληφθεῖ intercommunio (διακοινωνία)!

   

Καθοδηγητής της Νέας Τάξης

και οικουμενιστικής προπαγάνδας

ο Πατριάρχης Αντιοχείας

Συνταχθέν υπό των διαχειριστών του Ιστολογίου katanixis.gr 

Σε μέγα πρόμαχο και καθοδηγητή της Νέας Τάξης και οικουμενιστικής προπαγάνδας, εξελίσσεται η Α.Θ. Μακαριότης, ο Πατριάρχης της Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας, Συρίας, Αραβίας, Κιλικίας, Ιβηρίας τε και πάσης Ανατολής κ. Ιωάννης. 


Είναι βέβαιον πως το Πατριαρχείο Αντιοχείας, τις τελευταίες δεκαετίες, με την πολιτική του μακαριστού πατριάρχου Ιγνατίου, έχει απεμπολήσει το γνήσιο ορθόδοξο φρόνημα της αγιοπατερικής παράδοσης και το έχει αντικαταστήσει με το αλλότριο πνεύμα της αιρέσεως, της πλάνης και της κακοδοξίας.
   Συναγωνίζεται ακόμη και αυτό το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε συμπροσευχές με τους πάσης φύσεως αιρετικούς, σε κοινωνία Ενώσεως με τους αχαρίτωτους παπικούς και τους βλάσφημους Μονοφυσίτες. Ιδίως

Ἅγιος Στυλιανός, Ὁ προστάτης νηπίων
Ἅγιος Στυλιανός:
      «προστάτης ἔνθεος, νεογνῶν καὶ νηπίων»

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
Tοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν
  
Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος 

τοῦ θαυματουργοῦ

γιασθεὶς ἀπὸ μητρῴας νηδύος, ὥσπερ ὁ  Θεῖος Σαμουὴλ Θεοφόρε, ἀσκητικῶς ἐδόξασας Χριστὸν τὸν Θεόν· ὅθεν  τῶν ἰάσεων, ἀνεδείχθης ταμεῖον, καὶ προστάτης ἔνθεος, νεογνῶν καὶ νηπίων· γὰρ Χριστὸς δοξάζει σε λαμπρῶς, ὃν ἀπὸ βρέφους, Στυλιανὲ ἐδόξασας.

Ὁ Οἶκος
νατεθεὶς ἀπὸ παιδός, Θεῷ τῷ εὐεργέτῃ, ὥσπερ ὁ  μέγας Βαπτιστής, τούτου ἐδείχθης ζηλωτής, καὶ μιμητὴς καὶ τύπος τῇ καθαρῇ σου βιοτῇ, καὶ ἐναρέτοις τρόποις· ὡς ἐκεῖνος γὰρ Πάτερ, τὴν ἔρημον ᾤκησας, νηστείᾳ καὶ ἀγρυπνίᾳ, τὸν νοῦν καθαιρόμενος, καὶ ἀπαύστῳ προσευχῇ τῷ Κυρὶῳ ἑνουμενος· ὅθεν φωτὸς τοῦ ὑπὲρ ἔννοιαν ἐπληρώθης, καὶ θεοσδότοις χάρισι, πανταχοῦ περιβόητος ὤφθης· ἐξαιρέτως δὲ νεογνῶν καὶ νηπίων καὶ βρεφῶν, προστάτης ἐδείχθης θερμότατος, καὶ ἰατὴρ ἐν νόσοις ἑτοιμότατος· ὁ  γὰρ Χριστὸς δοξάζει σε λαμπρῶς, ὃν ἀπὸ βρέφους Στυλιανὲ ἐδόξασας.


Τῶν νεογνῶν καὶ νηπίων φύλαξ γενόμενος, ἐκ πάσης ἐπηρείας, καὶ δεινῆς καχεξίας, ἀλώβητα τὰ βρέφη καὶ ἀσινῆ, διαφύλαττε πάντοτε, καὶ εὐτεκνίαν παράσχου Στυλιανέ, τοῖς προστρέχουσι τῇ σκέπῃ σου.